تلسکوپ جیمز وب چقدر قدرت دارد و چه چیز پنهانی را کشف میکند