“حقوق شهروندی” روحانی، بیانیه “حقوق بشر”: نقد ما! (١)

این گفتگو بر مبنای برنامه تلویزیونی برای یك دنیای بهتر تهیه شده است.

محمود احمدی: ١٠ دسامبر سالروز بیانیه جهانی حقوق بشر بود. این بیانیه برای اولین در سال ١٩٤٨ در پاریس حقوق جهانشمول انسانها را تصویب كرد. همچنین اخیرا دولت روحانی هم بیانیه “حقوق شهروندی” خودش را تدوین كرده است. و در این چهارچوب مطرح میكنند كه بیانیه حقوق بشر یك بیانیه غربی است و هیچ نقش و نگرشی از اسلام در این بیانیه موجود نیست و به این اعتبار بر علیه انسانهایی است كه در این جوامع زندگی میكنند. نظر شما چیست؟

علی جوادی: البته ناسیونالیستهای دو آتشه این تذكررا به شما خواهند داد كه پیش از بیانیه حقوق بشر، استوانه كورش حقوق شهروندان را تدوین كرده بود و به این اعتبار اولین بیانیه حقوق بشربود؟! جالب است، بیانیه حقوق بشر در دوران ارباب و رعیتی و برده داری؟ این هم گوشه ای از تحریف كودنانه تاریخ توسط ناسیونالیستها است. بعلاوه باید تاكید كنم كه اولین بیانیه ای كه حقوق شهروندان را بطور جامعه مطرح كرد، بیانیه حقوق انسانها در پس پیروزی انقلاب كبیر اكتبر بود.

اما در مورد سئوالتان و نقد اسلامیستها به آن، اتفاقا این یك نقطه قوت بیانیه “حقوق بشر” پاریس است كه خوشبختانه بویی از اسلام نبرده است. اسلامی نیست. فلسفه اسلام، نگرش و دیدگاههای كثیف اسلام جایی در آن ندارد و اسلام مبنای حقوق شهروندی در این بیانیه نیست. از طرف دیگر در این بیانیه اثری از نگرش و فلسفه مسیحیت و یا هیچ مذهب ضد انسانی دیگری هم نیست. و بهمین اعتبار پیشرفت مهمی نسبت به “حقوق انسان” در جوامع اسلام زده و یا مسیحیت زده و هر حكومتی است كه منشاء خود را از ماورالطبیعه و الهیات و یا اشرافیت و خون و امثالهم میگیرد. در این جوامع اصولا انسان فاقد هر گونه حق و حقوقی است.

محمود احمدی: آیا در این بیانیه حقوق معتقدین به اسلام و مذاهب مختلف برسمیت شناخته شده است؟ یا نقدشان پوچ و تو خالی است؟

علی جوادی: نقدشان پوچ و تو خالی است. اتفاقا آزادی مذهب یكی از مفاد بیانیه سی ماده ای حقوق بشر است. انسان انسان است، مستقل از باور یا عدم باور به هر مذهب و ملیتی. بیانیه جهانی “حقوق بشر” به این اعتبار كه شهروند جامعه را دارای حقوق تعریف شده ای مستقل از تعلقات و باورهای مذهبی میداند، یك دستاورد بشر در جوامع غربی است. ببینید اسلامیستها به دنبال حقوق ویژه برای جریانات و دار و دسته های اسلامیستی در این جوامع هستند. حتی فرد معتقد به خرافه و مذهب اسلام، فرد مسلمان، در جوامع اسلام زده فاقد كمترین حقوقی است. بعلاوه تقسیم جامعه به مسلمین و غیر مسلمین و كافرین و مشركین یك تقسیم بندی و دیدگاه كثیف و ضد انسانی است.

محمود احمدی: به منشور حقوق شهروندی روحانی بپردازیم. چه دلایل سیاسی و اجتماعی باعث تدوین و اعلام این بیانیه شده است؟

علی جوادی: تدوین “حقوق شهروندی” یكی از وعده های مضحكه انتخاباتی این جریان بود. و اكنون كه چند ماه پیش از دور جدید این مضحكه اسلامی است، باز با بوق و كرنا به راه افتاده اند. همان اهداف پیشین را دقیقا در دوره جدید این معركه اسلامی مد نظر دارند. بعلاوه تدوین این بیانیه واكنشی به تعرضات جناح راست و خامنه ای، در راس حكومت آدمكشان اسلامی، است. دارند تلاش میكنند كه لشگركشی كنند، نیرو جمع كنند و در مقابل جناح مقابل ایستادگی كنند. اساس مصرف و كاربرد این بیانیه در دعوای بی پایان جناحهای رژیم اسلامی است. دارند تلاش میكنند تا توازن قوا را به نفع جناح خود تغییر دهند. از طرف دیگر دارند از قرار سوت آغاز كمپین مضحكه انتخاباتی جناح خود را میزنند.

محمود احمدی: فكر میكنید كه این منشور در صورت تصویب چه تاثیری در زندگی مردم می تواند داشته باشد؟

علی جوادی: ببینید هر درجه اعلام پایبندی به هر ذره از حقوق شهروندان از جانب هر جناحی از رژیم، حتی پوچ و تو خالی، از جانب مردم سرنگونی طلب، از جانب مردمی كه میخواهند سر به تن رژیم اسلامی نباشد، اینطور تلقی خواهد شد كه میتوانند از این تظاهر به حقوق شهروندان برای تعمیق شكافهای رژیم و به عقب راندن و سوق دادن رژیم به طرف پرتگاه سرنگونی استفاده كنند. فشار بر جمهوری اسلامی را افزایش دهند. و از این رو خواستها و مطالبات انسانی و آزادیخواهانه و برابری طلبانه خودشان را مطرح كنند. البته این به این معنا نیست كه این بیانیه باعث ایجاد توهم به این جناح از رژیم در صفوف مردم سرنگونی طلب خواهد شد. خیر! مردمی كه نزدیك به چهار دهه در زیر دست و پای این حكومت سیاه مذهبی روزگار سیاهی را از سر گذرانده از هر شكاف و تظاهر این رژیم برای عقب راندن حكومت و طرح مطالبات خود استفاده خواهند كرد. همانطور كه در دوران دوم خرداد مردم از پروژه دوم خرداد برای عقب راندن جناح راست و كل رژیم اسلامی استفاده كردند و ما شاهد اعتراضات گسترده ای در ١٨ تیر ٧٨ بودیم كه اساسا بنیادهای رژیم اسلامی را به لرزه در آورد. ١٨ خرداد ٧٨ سرآغاز ابراز وجود توده ای مردم سرنگونی طلب بود. این مكانیسم رابطه مردم در قبال تظاهر جناحی از رژیم اسلامی به ذره ای از حقوق شهروندی مردم در جامعه است.

محمود احمدی: ملی اسلامیون به شما خواهند گفت كه به این اعتبار مردم باید از این منشور حمایت كنند. پاسخ شما چیست؟

علی جوادی: بهیچوجه، بهیچوجه، مردم نباید از این منشور دفاعی بكنند.  برعكس باید در عین حال اهداف واقعی آن را افشاء و نقد كنند. این بیانیه ای برای تحكیم موقعیت جناح اعتدال طلب و اصلاح طلب حكومتی در قبال مردم و جامعه است. بیان واقعی ذره ای از حقوق و موقعیت مردم و شهروندان در جامعه نیست. ملاك جامعه نه گفته ها بلكه واقعیت عملی و مادی حكومت در جامعه است. ببینید كسانی كه این بیانیه را تدوین كرده اند، در راس قوه مجریه یكی از جنایتكارترین حكومتهای دوران معاصر قرار دارند. زندانها و دستگاه امنیت و اطلاعات رژیم را رهبری و هدایت كرده و میكنند. در دوران حكومتشان بیشترین اعدامها صورت گرفته است. و در دورانهای متفاوت در تاریخ سیاه این حكومت در كنار جناح راست، و دست در دست این جناح، بیشترین جنایت را علیه مردم مرتكب شده اند. سازماندهندگان قتل عامهای دهه شصت و كشتار و سلب هرگونه حقوق مدنی از زن و مرد در این جامعه بوده اند. خلخالی ها و بهزاد نبوی ها در كنار خامنه ای و موسوی ها و جنتی و لاجوردی ها و یزدی ها و رفسنجانی و خاتمی و روحانی جملگی در زمره آمرین جنایت علیه این مردم بخت برگشته بوده اند.  قتل های زنجیره ای را سازمان دادند. چهره های اپوزیسیون در خارج از كشور را ترور كردند. سازمانده بی حقوقی و ستم بر زن بر جامعه بوده اند، شعار “یا روسری یا تو سری” شعارشان بوده است و پونز بر پیشانی زنان جامعه كوبیده اند، مردم این اوباش اسلامی را می شناسند. ذره ای توهم به هیچ جناحی ندارند. صرفا در شرایط كه توازن قوا كماكان به نفع رژیم است از هر درجه تظاهر این رژیم برای تعرض به رژیم و علیه آن استفاده خواهند كرد. دفاع از این بیانیه كار پاسدار- ژورنالیستها و جریان اصلاح طلب حكومتی و غیر حكومتی و جریانات حقیر ملی- اسلامی است. این جریانات مذبوحانه تلاش میكنند تا زمینه سازش و نقطه سازشی میان جناحی از رژیم اسلامی و مردم ایجاد كنند. هدفشان اصلاح این هیولای اسلامی بمنظور حفظ كلیت آن است. مردم اما خواهان برچیدن این بساط نكبت و طاعونی هستند. این خواست عمیق و پایه ای توده های مردم محروم در جامعه است.

محمود احمدی: منشور حقوق شهروندی دولت را موظف به دفاع از حق زندگی، حق حیات، برخورداری از كرامت انسانی، عدالت، آزادی و زندگی شایسته را برای همه شهروندان ایران فارغ از جنسیت، … و گرایش سیاسی اجتماعی، سبك زندگی، باور مذهبی و … مطرح میكند. پاسخ شما چیست؟

علی جوادی: اگر ما قربانیان حكومت اسلامی، زندگی در تحت سلطه این اوباش اسلامی را تجربه نكرده بودیم. اگر ما تازیانه و شلاق این حكومت بر تنمان نخورده بود. اگر طنابهای دارشان عزیزانمان را بی جان نكرده بود. اگر گلوله های این رژیم بهترین و شریفترین انسانهای این جامعه را به خاك و خون نكشیده بود و در گورهای دسته جمعی به خاك نسپرده بود. اگر فقر و فلاكت و بی حقوقی و استثمار عنان گسیخته را در این جامعه ندیده بودیم، باید میگفتیم كه شاید مانند شصت میلیون سال قبل سنگ آسمانی ای به زمین اصابت كرده است، هیچ موجود زنده ای روی سطح زمین باقی نمانده است و هرگونه سابقه ذهنی ای از كتب تاریخ حذف شده است، و در آن صورت شاید حكومت اسلامی میتوانست چنین ادعای مضحكی را مطرح كند. عجیب است بی حقوق كننده ترین رژیم های معاصر اكنون ادعای “حقوق شهروندی” را میكند. اما اینطور نیست. سنگ آسمانی ای اخیرا به زمین اصابت نكرده است. تاریخ و سابقه ذهنی ما هم پاك نشده است. ما حكومت اسلامی را میشناسیم. زندانها و شكنجه گاه هایش را دیده ایم. كشتارها و زندانهایش را دیده ایم. راستش وقاحت این جریانات بی حد و حصراست. ببینید بینهایت در ریاضی پدیده متعینی نیست. مشخص نشده است. نمیشود. اما این جریانات اسلامی به بی نهایت وقاحت تعریف و معنای مشخصی بخشیده اند. اینكه حكومت اسلامی از حق حیات، حق زندگی، آزادی، عدالت و حقوق شهروندی صحبت میكنند، نهایت تعیین یافته بیشرمی و وقاحت است. مردم به این اراجیف پوچ وقعی نخواهند گذاشت! من تردیدی ندارم.

ببینید سازماندهندگان جوخه های مرگ، طرفداران دو آتشه امام جنایتكاران دم از آزادی و عدالت و برابری میزنند. مضحك و خنده دار است. اما اگر كمی دقیق تر به این بیانیه نگاه كنید، متوجه میشوید كه تمام این ادعاها در چهارچوب قوانین اسلام و قانون اساسی حكومت اسلامی بیان شده است كه خود خط بطلانی بر تمام ادعاهای پوچ این بیانیه و تدوین كنندگان آن میكشد. اسلام یعنی “گوسفند” بودن مردم در جامعه. اسلام یعنی اینكه مردم فاقد هر گونه حق و حقوقی هستند. در اسلام، انسانها “گوسفندانی” هستند كه چوپانی، “پیامبری”، برای “هدایت” آنها ظهور كرده اند. صحبت از حقوق شهروندی در چهارچوب اسلام و حكومت اسلامی، مانند صحبت از “فاشیسم آزادیخواه” و “فاشیسم برابری طلب” است. تماما پوچ و عوامفریبی اسلامی است!

ادامه دارد…

*این گفتگو بر مبنای برنامه تلویزیونی برای یك دنیای بهتر تهیه شده است.

انترناسیونال ۶۹۳

اینرا هم بخوانید

کمدی مضحک انتخابات ١٤٠٠و حاشیه های آن

مضحکه انتخاباتی سال ١٤٠٠ رژیم اسلامی ویژگی هایی دارد که به درجاتی آن را از …