روز کارگر فرصتی مناسب برای کنکرت کردن خواستها و تعرض بیشتر به سیاستهای ضد کارگری دولت و نظام جمهوری اسلامی!

جمهوری اسلامی و خانه کارگریها در روز کارگر بی عمل نیستند. طرح و برنامه های دولتی و ضد کارگری آنها زیاد هستند. اقدامات ضد کارگری اینها رسوا شده است. در مراکز کارگری با عدم استقبال کارگران مراسمهای دولتی شان برگزار میشوند.

دولت و کارفرماها در روز جهانی کارگر تلاششان این است که سنت های اسلامی را جایگزین سنت های چپ و کارگری  بکنند. روز کارگر نمونه، روز کارگر زن نمونه، کارگر نمونه کارگاه ها ترفندهای  یک مضحکه و نمایش  فریبکارانه است برای لوس کردن روز کارگر.

امسال  مطابق تقویم ٩٦،  برنامه های هفته کارگر دولت و خانه کارگر از روز سه‌شنبه ششم تا روز دوشنبه یازدهم اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.

اما، آلترناتیو کارگران و فعالین سازماندهی مراسم های روز جهانی کارگر، متفاوت و فراتر  از اقدامات دولت و خانه کارگری ها است.

تفاوت سیاسی و برجسته  مراسمهای روز کارگر مستقل از دولت و کارفرماها، کنکرت کردن مطالبات و اعتراضات کارگری است.

قطعنامه یا کیفرخواست کارگران در جنبش کارگری سنتی پایدار و جا افتاده است. در روز جهانی کارگر تهیه قطعنامه و اعلام علنی آن به جامعه امری شناخته شده است. اعلام علنی کیفرخواست کارگری در شکل کنکرت به معنی کنکرت کردن مطالبات کارگری است.

کارگران در یکسال گذشته بطور مداوم در میدان اعتراض با دولت و کارفرماها بوده اند.

افزایش دستمزدها، پرداخت نکردن حقوق و مزایا از ٩ماه تا سه ماه، بیکار سازی وسیع و گسترده عرصه های مداوم اعتراض کارگران در محیط های کار، در راه پیمایی و تجمعات اعتراضی مقابل مجلس اسلامی و … هستند.

سال ٩٥ سال ردایکال شدن و سال طرح مطالبات طبقاتی  اعتراضات مشترک کارگران و معلمان و بازنشسته ها بود.

شعار “حقوق ما یک میلیون خط فقر ٤میلیون”، اعتراض مشترک مزدبگیران جامعه علیه فقر و شکاف طبقاتی بود، تحصیل رایگان برای کودکان یکی از شعارهای برجسته، بشدت انسانی و طبقاتی اعتراضات مشترک معلمان و کارگران بود، قطعنامه های سال ٩٦ باید در بسط و گسترده شدن مطالبات معیشت بالای خط فقر و تحصیل رایگان اعتراضات سال ٩٥ را نمایندگی و بعنوان اصلی ترین خواست جامعه منعکس شود.

روز جهانی کارگر ٩٥ با بیانیه مشترک عبدی ــ عظیم زاده استارت زده شد. برداشتن اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور” از پرونده فعالین کارگری، معلمان به خواست و گفتمان گسترده در میان کارگران و معلمان تبدیل شد.

قطعنامه سال ٩٦ میتواند با اتکا به اقدام مشترک تشکل های معلمان و کارگران در مقابله با بستن “جرم تهدید امنیت ملی” راه های پیشروی بیشتر برای بسرانجام رساندن  این خواست را هموار کند.

در استانه روز کارگر ٩٦ در ادامه پیشروی های اعتراضی کارگران در سال ٩٥، یک عقب نشینی مهم به دولت یازدهم نیر تحمیل شد. در پی اعتراضات مداوم کارگری به لایحه اصلاحیه قانون کار، روز یکشنبه ٢٠ فروردین ماه این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس رد شد و قرار است پس از تصویب آن در صحن علنی مجلس به دولت بازگردانده شود.

اعتراضات کارگران علیه اصلاحیه قانون کار عرصه ای مداوم طبقه کارگر علیه “قانون کار”  و سیاستهای ریاضت کشی دولت و نظام جمهوری اسلامی، است.

بندهای اصلی قطعنامه های روز جهانی کارگر سال٩٦ آندسته از مطالبات محوری از اعتراض بازنشسته ها، کارگران و معلمان است که آنها در یکسال گذشته برای تحقق این مطالبات مبارزه و اعتراض کرده اند.

عرصه اعتراض کارگران در یکسال گذشته محدود به مطالبات اقتصادی نبوده بلکه کارگران در دفاع و در مبارزه ای دائمی برای آزادی تشکل و بیان و حق برخورداری از تجمع و اعتصاب بدور از فضای امنیتی و پلیسی بوده اند. در همین رابطه تعداد زیادی از فعالین کارگری دستگیر و به زندان انداخته شده اند. تلاش برای آزادی کارگران زندانی همچنین عرصه ای دائمی مبارزه کارگران و مردم و بویژه خانواده های آنها بوده است.

آزادی کارگران زندانی نیز از مطالبات دائمی و روزانه کارگران و خانواده های آنها است. در قطعنامه های روز کارگر تاکید بر آزادی کارگران زندانی و محکوم کردن اعمال پلیس سیاسی و امنیتی نهادهای اداره اطلاعات خواست سراسری کارگران در این روز است.

روز جهانی کارگر، جشن کارگران و همسرنوشتی طبقاتی آنها با همدیگر در سطح بین المللی است. اعتراض کارگران در ایران برای آزادی تشکل و بیان برای بخشهای وسیعی از کارگران در سطح بین للمللی خواستی آشنا است.

در سه دهه گذشته جنبش کارگری در ایران و فعالین کارگری در زندانهای جمهوری اسلامی مورد حمایت و پشتیبانی کارگران از جانب اتحادیه های بزرگ در سطح جهانی قرار گرفته اند. قطعنامه امسال فرصتی خواهد بود بر ادامه روابط بین المللی کارگران و معلمان و تاکیدی است بر همبستگی بین المللی کارگران و معلمان!

 

در هر مراسم و جشن و گردهمایی که بمناسبت روز کارگر برگزار میشود، اعلام کیفرخواست و قطعنامه کارگران و کنکرت کردن  شعار و خواست سال ٩٥  تاکیدی مجدد است بر امر مشترک و اعتراض مشترک کارگران در سطح سراسری.

٢٩ فروردین ١٣٩٦

١٨ آپریل ٢٠١٧

 

ایسکرا  ٨٨٠

اینرا هم بخوانید

پابند و حبس خانگی، بهای دفاع از آزادی و کرامت انسانی

سه تن از معلمان ایرج رهنما، محمد علی زحمتکش و افشین رزمجو معلمان زندانی استان …