عروج گرایش نئوفاشیستی و درهم شكسته شدن تابوی سوسیالیسم در جامعه آمریكا

مصاحبه با علی جوادی

انترناسیونال: نزدیک به چهل روز از روی کار آمدن دانالد ترامپ بعنوان رئیس جمهور آمریکا میگذرد. تصمیمات او و واکنش ها نسبت به این تصمیمات یک موضوع اصلی رسانه ها در این مدت بوده است. از جمله این تصمیمات دستور منعصدور ویزا برای متولدین چند کشور از جمله ایران به آمریکا، است. در عین حال ادعا میكنند كه این اقدامی جهت حفظ امنیت مردم در آمریكا است. پاسخ شما چیست؟

علی جوادی:یك مشت ادعاهای پوچ و بی پایه. یك مشت اراجیف. تلاشی كودنانه برای فریب و تحمیق جامعه. این مجموعه بیان واقعی تری برای سیاستها و ادعاهایشان در این چهارچوب است. ادعاهایشان مبنی بر تامین امنیت و مصون داشتن جامعه آمریكا از تروریسم اسلامی، تماما یك دروغ بزرگ است. برعكس، چنین اقداماتی حتی بنا به اذعان خود مبلغین و سیاستمداران كهنه كار تر محافظه كار ترین جریان طبقه حاكمه آمریكا عملا بمثابه برگی در دست تروریسم اسلامی برای توجیه اقدامات جنایتكارانه شان است. همانطور كه هر اقدام میلیتاریستی و قلدرمنشانه این جریانات در غرب عملا زمینه ساز و توجیه كننده سیاستها و اقدامات جنایتكارانه تروریسم اسلامی است. اینها دو روی یك سكه جنایت و تروریسم و میلیتاریسم اند. امنیت و آسایش مردم در آمریكا و در گوشه و كنار دنیا در درجه اول و اساسا در گرو خلاصی از جامعه بشری از شر این نیروها است. خلاصی از شر اسلام سیاسی و میلیتاریسم و قلدری و زورگویی هردو.

میگویند، برای تامین امنیت جامعه آمریكا دستور منع صدور ویزا برای شهروندان هفت كشور را صادر كرده اند. فرمان حكومتی ای كه حتی توسط دادگاههای متفاوت آمریكا خلاف قوانین موجود در آمریكا تشخیص داده شد. اما كمی دقت در این چهارچوب ضروری است. هیات حاكمه كنونی آمریكا با این اقدام خود عملا دست بهمجازات قربانیان حكومتها و جریانات اسلامی در این جوامع زده است. مردمی كه خود هر روزه در زیر دست و پای جریانات اسلامی و حكومتهای اسلامی خرد و له میشوند. مردمی كه هر روزه مبارزه ای جانانه علیه حكومت و دار و دستجات اسلامی را شكل میدهند. اكنون خود این مردم مورد تعرض جریانات فوق ارتجاعی در آمریكا قرار گرفته اند. آیا انتظار دیگری هم میشد از این جریانات داشت؟ جرم این مردم تولد و پا گذاشتن به جامعه بشری در جغرافیایی است كه جریانات اسلامی سرنوشت شان را در چنگال خود به اسارت گرفته اند. جرم این مردم این است كه خود قربانیان جریانات و حكومت اسلامی اند. بعلاوه این مردم بطور دسته جمعی به خاطر جرمی كه مرتكب نشده اند، مورد تعرض قرار گرفته اند. این سیاستی تماما ارتجاعی و ضد انسانی است. سیاستی مبتنی بر مجازات “قبیله ای” است. سیاستی متعلق به دوران جهالت بشریت و نه عصر روشنگری و حقوق جهانشمول انسانها و انقلابات رهایبخش است. این مردم به جرم اقدامی كه نكرده اند، دارند مجازات میشوند. این قصاص قبل از جنایت است.

انترناسیونال: در همین دوره كوتاه ما شاهد ارائه طرح افزایش بودجه نظامی به میزان ده درصد و کم کردن بودجه خدمات عمومی به همان میزان بوده ایم. علاوه بر این مورد، چه اقدامات دیگری را می توانید ذكر كنید. واکنش جامعه آمریکا نسبت به این تصمیم ها چه بوده است؟

علی جوادی: تقویت بودجه نظامی بزرگترین ماشین قلدری و آدمكشی در جهان معاصر تنها بخشی و یك ركن پروژه این جناح در بازسازی و بازتعریف مختصات هیات حاكمه آمریكا است. این اقدام گوشه ای از یك نقشه عمل بزرگتر و جامع تر است. تعرض به رسانه ها، تغییر مناسبات و توافقات سیاسی و نظامی با كشورهای عضو پیمان آتلانتیك شمالی، ناتو، كنار زدن سیاستهای گلوبالیستی سرمایه در سطح جهان و روی آوری به سیاستهای پروتشكنیستی و محافظه كارانه، نزدیكی با روسیه، گسترش تقابل تجاری با غول اقتصادی چین، تشدید مخاصمات و در گیری نظامی با حكومت اسلامی، تعرض به مهاجرین در آمریكا كه از كانال تعرض به مهاجرین مكزیكی فاقد مدارك قانونی میگذرد، بخشهای دیگری از سیاست این هیات حاكمه است.

این مجموعه سیاست بیانگر یك برش و گسست همه جانبه از سیاستهای تاكنونی هیات حاكمه آمریكا است. سیاستهایی كه مستقل از اینكه كدام حزب طبقه حاكمه در راس قدرت سیاسی قرار داشته است، ازدوران ریگان به بعد، علی الاصول مورد توافق جملگی این نیروها قرار داشته است. این نیرویی است كه قصد دارد یك تغییر اصولی در سیاستهای تاكنونی هیات حاكمه آمریكا ایجاد كند. هدف كماكان یكی است، تحكیم موقعیت آمریكا در سطح جهان. تضمین ابرقدرتی و موقعیت ممتاز آمریكا در سطح جهان. دارند مختصات دوران جهان پس ازپایان جنگ سرد و خوابیدن گرد و خاكهای دوران پسا سقوط بلوك شرق را ترسیم میكنند. دارند جنگ سرد دیگری را طراحی و در دستور قرار میدهند. دارند به سیمای جهان و تخاصمات آتی شكل میدهند.

این مجموعه سیاست عملا بیانگر عروج یك گرایش نئوفاشیستی در آمریكا و برخی از كشورهای اروپایی است. به همان میزان گرایشات كلاسیك فاشیستی كثیف و ضد انسانی و خطرناك است.

آیا جامعه در مقابل این توحش و سیاستهای فاشیستی ساكت خواهد نشست؟ بهیچوجه! تجمعات و اعتراضاتی كه در این مدت كوتاه سازمان داده شد، در نوع خود در آمریكا بی نظیر بوده است. حمایت توده مردم آزادیخواه و برابری طلب در آمریكا از مهاجرین لاتین فاقد مدارك قانونی در آمریكا نشانه ای از انسانیت و همبستگی انسانی در جامعه بشری است. تقابل این مردم با سیاست ارتجاعی منع ورود شهروندان هفت كشور ذكر شده به آمریكا گوشه دیگری از تحرك این اردوی آزادیخواهی و برابری طلبی است.

انترناسیونال: اهداف و سیاستهای عمومی ترامپ چیست؟ به دنبال ایجاد چه تغییراتی در آمریكا و جهان هستند؟

علی جوادی: هدف اعلام شده این گرایش و جنبش ارتجاعی تحكیم موقعیت ممتاز و ابر قدرتی آمریكا در سطح جهان است. سیاست make America great again ، یا بازسازی عظمت آمریكا، تلاشی در این چهارچوب است. این وجه مشترك سیاست هیات های حاكمه تاكنونی آمریكا است. اما این گرایش بر متن ناكامی و شكست سیاست گلوبالیستی و عنان گسیخته تحرك سرمایه در سطح جهان به جلو آمده است و در یك بزنگاه سیاسی توانسته است قدرت سیاسی را در بزرگترین كشور سرمایه داری جهان غرب به تصرف در آورد. استراتژیستهای این گرایش، مستقل از دلقك بازیهای شخصی مانند ترامپ، در صدد پیشبرد پروژه مشخص و كم و بیش روشنی هستند.

كنار زدن سیاست گلوبالیستی سرمایه، تاكید بر سرمایه خودی و اشتغال و تولید در داخل آمریكا، خرید محصولات تولید شده در آمریكا یك ركن محوری سیاست این هیات حاكمه است.

این گرایشی تماما فاشیستی و نژاد پرستانه است. بدنبال تحكیم و شكل دادن به “هویت” آمریكایی اند. هویت مذهبی، هویت نژادی از محورهای چنین سیاستی است.

این گرایش به دنبال تغییر و تجدید تعریف متحدین آمریكا در دوران معاصر است. نزدیكی به روسیه و تقابل سیاسی و تجاری با چین، تجدید تعریف مناسبات آمریكا و اتحادیه اروپا، از عناصر اصلی چنین سیاستی است. استراتژیستهایشان رسما اعلام كرده اند كه شاهد جنگی در خاورمیانه و آسیای جنوبی خواهند بود. تحكیم موقعیت نظامی آمریكا و افزایش بودجه نظامی آمریكا اقدامی در چنین چهارچوب است.

تعرض به مهاجری و ممنوعیت ورود شهروندان هفت كشور خاورمیانه ای اقدامی نژادپرستان در این چهارچوب است. به قول خودشان به دنبال نوعی اعمال سیاست “پاكسازی” نژادی در جامعه آمریكا هستند.

تقابل با رسانه های بستر رسمی آمریكا و اعلام جنگ ارتجاعی با این جریانات، گوشه دیگر این سیاستها است.

هر درجه پیشبرد این سیاستها، مخاطرات جدی و تعیین كننده ای در مقابل جامعه بشری قرار میدهد.

انترناسیونال:بنظر شما مبارزات مردم و نیروهای مترقی با ترامپ و تصمیمات او چه تغییر و تحولی در جامعه آمریکا و حتی در سایر کشورها می تواند ایجاد کند؟

علی جوادی: جامعه آمریكا در این مدت به شدت قطبی شده است. چپ و راست جامعه در ابعاد گوناگون در مقابل هم در حال صف آرایی كرده اند. این صف آرایی دارد هر چه بیشتر به سمت تقابل بالایی ها و پایینی ها سوق پیدا میكند.

یك محصول چنین شرایطی در هم شكسته شدن تابوی سوسیالیسم در جامعه آمریكا است. خارج شدن بلوك شرق، سوسیالیسم كاذب از صحنه سیاست جهانی، عملا راه برای پیشروی سوسیالیسم طبقه كارگر و سوسیالیسم رها شده از سایه سنگین سوسیالیسم اردوگاه شوروی هموار كرده است.

این رو در رویی ابعاد جدید و گسترده تری بخود خواهد گرفت. این مبارزه ای در عین حال جهانی است. پیشرفت این مبارزه نیازمند عروج نیرویی رادیكال، آزادیخواه و برابری طلب در صف تقابل با هیات حاكمه است. درغیر این صورت اعتراضات مردم معترض در بارگاه جناح های دیگر هیات حاكمه قربانی خواهد شد. نتیجتا این گرایش رادیكال باید هر چه سریعتر خود را از قید و بندهایی كه جناحهای هیات حاكمه و توهمات و محدودیتهایی كه این گرایشات بر دست و پای اعتراضات جامعه می بندند، خلاص كند.

جامعه امروز بشری، علیرغم مرزهای كاذب و تصنعی، جامعه ای درهم تنیده است. اعتراض در هر گوشه ای از جهان، مسلما بدون تاثیر در سایر بخشهای جامعه بشری نخواهد بود. همانطور كه انقلاب جنسی در آمریكا مهر خود را بر تحولات بشری كوبید. همانطور كه جنبش ضد جنگ مهر خود را جنبش ضد جنگ كوبید. در عین حال پیشروی بشریت مترقی و آزادیخواه در هر گوشه ای از جهان مهر خود را به تحولات در آمریكا خواهد كوبید.

انترناسیونال ۷۰۲

اینرا هم بخوانید

کمدی مضحک انتخابات ١٤٠٠و حاشیه های آن

مضحکه انتخاباتی سال ١٤٠٠ رژیم اسلامی ویژگی هایی دارد که به درجاتی آن را از …