فساد، رئیسی و شامورتی بازی اسلامی

رئیسی در نماز جمعه دیروز گفت: «هاضمه انقلاب فساد و ظلم را نمی‌پذیرد و افزود: “این موضوع مثل کسی است که غذای مسمومی را بخورد اما هاضمه انسان سم را نمی‌پذیرد. هاضمه انقلاب اسلامی ضد ظلم و ضد فساد است.”

رئیسی همین حرف‌ها را زمانی که رئیس قوه قضا بود می زد و‌ مبارزه با فساد شعار انتخاباتی او بود.

‏البته حاج آقا رئیسی در اولین فرصت، تند، سریع و انقلابی! لایحه مقابله با فساد مالی و اداری را از‌ مجلس پس گرفت. چرا که در ظاهر امر مجلسی که رئیس آن، قالیباف – از بزرگترین‌ باندهای مافیای اقتصادی در ایران است – قرار است بر کار خود رئیسی نظارت کند، امکان ناپذیر است.

فساد سیستماتیک گروه‌های در قدرت، را همه آحاد مردم در ایران هر لحظه با پوست و گوشت خود حس می کنند. دیگرهیچ بخشی از جامعه ایران نیست که تیغ سمی و فاسد گروه‌های مافیایی وابسته به سپاه و آخوندها را بر تن خود و خانواده هایشان حس نکرده باشد.

در این بلبشو، انتشار فایل صوتی فساد سرداران سپاه نشان می دهد که این شامورتی بازیهای رئیسی و فرمانهای ۸ ماده ای رهبر برای مقابله با فساد پوچ است و فقط باعث افزایش خشم روز افزون مردم می شود.

این وضعیت برای جامعه ایران واقعا به سم خطرناکی تبدیل شده است که هر لحظه زندگی با عزت میلیونها نفر را تهدید می کند. آیا دیگر کسی مانده است که اعتقاد داشته باشد راه دیگری به جز جارو کردن کل این سیستم وجود دارد؟

مندرج در ژورنال شماره ۳۲