كميته آذربايجان حزب كمونيست كارگرى: زنده باد اعتراض مردم چورسو عليه تخريب محيط زيست!

خطاب به مردم چورسو.خبر اعتراض برحق شما عليه تخريب محيط زيست از طرف صاحبان شركتهاى استخراج معدن را شنيديم. بنا به اخبار و ويدئوكليپهاى منتشره در مدياى اجتماعى، شما مردم منطقه چورسو از توابع شهرستان چایپارا در استان آذربایجان غربی، روز سه شنبه ۱۶ آذر با بستن جاده اجازه انتقال تجهیزات استخراج معدن در اطراف روستاى خود را نداديد. شما كاملا محق هستيد كه نگران تخريب و آلودگى محيط زندگى خود و نگران مسموميت آب و خاك و گياهان و دامها و همينطور نگران بهداشت و سلامت خود باشيد و جلو شروع معدن كارى و استخراج معدن در اطراف روستاى خود را بگيريد.

شما حتما از تخريب گسترده محيط زيست بدست صاحبان اين قبيل شركتها، كه معروف هسستند به زمين خوار، جنگل خوار، كوه خوار و درياخوار،  و اعتراض مردم عليه اين رفتار غير انسانى با محيط زيست در ساير نقاط ايران مطلع هستيد. ميدانيد كه مساله تخریب  محیط زیست درد و معضلی سراسری است كه اخيرا موضوع اعتراض مردم اصفهان و خوزستان و چهارمحال بختیاری هم بوده است.   با مردم ساير مناطق كه آنها هم عليه تخريب محيط زيست دست به اعتراضات قدرتمندى زده اند، تماس بگيريد، با هم تبادل نظر كنيد، اعتراضات خود را بهم وصل كنيد و براى كسب موفقيتهاى بيشتر در اين مبارزه از تجربيات هم استفاده كنيد.

لازم ميدانيم يك نكته را هم خاطر نشان كنيم. مطمعنن، شما هم مثل همه مردم ايران ميدانيد كه اين تخريب كنندگان محيط زيست، اين دريا خواران و جنگل خواران و كوه خواران همان كسانى هستند كه بر جامعه حكومت ميكنند؛ همان آيت الله هاى مفتخودر و آغازاده هايشان و همان اربابان و صاحبان پول و قدرت. اينها كه در يك دست تفنگ دارند و در دست ديگرشان دين و قرآن، به چيزى جز چپاول و سودجوئى و پر كردن حسابهاى بانكى خود فكر نميكنند. شما، بدرست، در مقابل اين مفتخوران مى ايستيد تا محيط زيست شما را آلوده نكنند. ولى اين را هم اجازه ندهيد تا صفوف اعتراضات تان را هم آلوده كنند؛ الله و اكبر و صلوات سر دادن در اينگونه اعتراضات يك نوع سم است. اجازه ندهيد صفوف اعتراضى شما به اين سموم آلوده شود.

زنده باد اعتراض مردم چورسو عليه تخريب محيط زيست خود

كميته آذربايجان حزب كمونيست كارگرى

١٦ آذر ١٤٠٠، ٧ دسامبر ٢٠٢١

اینرا هم بخوانید

 کمیته بین المللی علیه اعدام: کارزار نجات شریفه محمدی می تواند و باید موفق شود!

از زمان صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی در تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۴۰۳ به اتهام “بغی” یعنی قیام مسلحانه، …