ماده تاریک و انرژی تاریک چیست ؟ گسترش و باز شدن کیهان پس از بیگ بنگ

اینرا هم بخوانید

تصاویر تازه تلسکوپ جیمز وب

https://www.radiofarda.com/a/nasa-s-new-telescope-shows-star-death-dancing-galaxies/31940337.html#player-start-time=105.428541