محرم و جنبش مذهب زدایی

اوج خرافات و جهل مذهبی و تلاش اوباش اسلامی برای تحمیل سنتهای کثیف اسلامی را در ماه محرم در تحرک دستجات اجاره ای میتوان مشاهده کرد. اما این مجموعه امروز با یک تقابل جدی و همه جانبه جامعه مواجه است. جنبش مذهب زدایی از جامعه یک جنبش قوی است که هر روز بروزات آن را در پهنای جامعه مشاهده میکنیم. این جنبش نیازمند یک پرچم روشن و همه جانبه است. بیانیه برای مذهب زدایی از جامعه که در کنگره چهار حزب کمونیست کارگری تصویب شد، بطور همه جانبه ای این جنبش را نمایندگی میکند.

علی جوادی

 

براى مذهب زدايى از جامعه!

جامعه آزاد جامعه اى بدون مذهب، بدون خرافه و بدون زنجير سنن و اخلاقيات کهنه بر انديشه آزاد انسانها است. مذهب جريانى فکرى و اجتماعى فى نفسه تبعيض آميز، خرافى و مغاير با آزادى و شکوفايى انسان است. مذهب حتى بعنوان امر خصوصى افراد سد راه رهايى و شکوفايى و اعتلاى انسان است.

ايران جامعه اى اسلامى نيست. حکومت اسلامى است. اسلام يک پديده ارتجاعى و تحميلى در ايران است که تنها با قدرت سرکوب و کشتار و شکنجه و سنگسار تاکنون بر سر کار مانده است. نزدیك به چهار دهه است که ميخواهند بزور جامعه را اسلامى کنند. قادر نشده اند. اسلام يک وصله ناجور بر پيکر جامعه است. اسلامى کردن جامعه بخشى از جهاد ضد انسانى بر عليه تمامى آحاد جامعه است که جنبش اسلام سياسى و حاکميت اسلامى دنبال ميکنند.

امروز مبارزه عليه حاکميت اسلامى، اسلام، سنن و اخلاقيات و روابط عقب مانده اسلامى و کل ارتجاع اسلامى بخشى از مبارزه وسيع و همه جانبه مردم براى خلاصى فرهنگى و رهايى است. اين مبارزه اى تاريخى عليه خدا و تمام مظاهرش و براى بازگرداندن اختيار به انسان است. اين جنبشى است که اصالت و ارزشهاى انسانى را در مقابل مذهب نمايندگى ميکند. اين مبارزه پس از رنسانس بزرگترين تلاش تاريخى عليه سلطه نفوذ مذهب در جامعه است. تاثيرات اين تحول اجتماعى سيماى سياسى خاورميانه را دگرگون خواهد کرد. اين جنبش امروز تماما توسط حزب کمونيست کارگرى نمايندگى ميشود.

حزب کمونيست کارگرى بمنظور قطع نفوذ مذهب از جامعه خواهان يک مبارزه صريح و روشن و باز و همه جانبه عليه نفوذ دستگاه مذهب است. حزب کمونيست کارگرى در عين تلاش براى آزاديهاى بى قيد و شرط سياسى، در عين اينکه اعتقاد به هر باورى، حتى عقب مانده ترين و ضد انسانى ترين احکام، را حق انکار ناپذير آحاد جامعه ميداند، اما در عين حال خواهان تشديد مبارزه عليه مذهب، گسترش فعاليتهاى روشنگرانه ضد مذهبى و مبارزه اى همه جانبه بمنظور مذهب زدايى از تمامى شئونات جامعه است و براى تحقق اهداف زير مبارزه ميکند.

يک نظام سکولار

سکولاريسم گام اول در مسير رهايى همه جانبه انسانها از چنگال خرافات و تعصبات جاهلانه مذهبى است. حزب کمونيست کارگرى بمنظور استقرار يک نظام سکولار خواهان تحقق شرايط زير است.

١- جدايى کامل مذهب از دولت. حذف کليه مضامين و ارجاعات مذهبى و متاثر از مذهب از قوانين کشور در حوزه آموزش، قضا، کار و تقويم رسمى. لغو مقوله مذهب رسمى. لغو هر نوع ارجاع به مذهب افراد در قوانين و در اوراق هويتى و ادارى مربوط به آنها. ممنوعيت انتساب افراد، فردى يا جمعى، به هر نوع تعلق مذهبى در اسناد رسمى، رسانه ها و غيره. ممنوعيت هر گونه تظاهر و ابراز وجود مذهبى افراد در نظام ادارى جامعه.

٢- تبديل مذهب به امر خصوصى افراد. آزادى مذهب و بى مذهبى. آزادى انتقاد به کليه جوانب اخلاقى، فرهنگى و تاريخى مذهب. ممنوعيت تحريکات و تهديدات مذهبى عليه بيان و ابراز وجود آزادانه افراد. ممنوعيت هر نوع اجبار فيزيکى و روحى براى پذيرش مذهب.

٣- لغو آپارتايد جنسى. لغو کامل کليه قوانينى که متضمن جدايى زن و مرد در تمامى شئونات جامعه، در موسسات و مجامع و اجتماعات و معابر و وسايل نقليه عمومى، اماکن کار، آموزشگاهها، و تردد در جامعه است.

٤- جدايى کامل مذهب از آموزش و پرورش. ممنوعيت تدريس دروس مذهبى، احکام مذهبى و يا تبيين مذهبى موضوعات در مدارس و موسسات آموزشى. لغو کليه قوانين و مقرراتى که ناقض اصل آموزش و پرورش غير مذهبى هستند. برقرارى آموزش و پرورش مختلط در تمام سطوح.

٥- ممنوعيت مراسم مذهبى خشونت آميز و غير انسانى. ممنوعيت هرنوع فعاليت، مراسم و ابراز وجود مذهبى که با آزادى ها و حقوق مدنى مردم و با اصل برابرى همه مغاير باشد. ممنوعيت هر نوع ابراز وجود مذهبى که مخل آرامش و احساس امنيت مردم باشد. ممنوعيت هر نوع مراسم و رفتار مذهبى که با قوانين و مقررات مربوط به بهداشت و سلامت افراد و محيط زيست و قوانين مربوط به حمايت حيوانات مغاير باشد.

٦- آزادى بى قيد و شرط انتخاب لباس. لغو هرنوع شرط و شروط رسمى و يا ضمنى بر مقدار و نوع پوشش مردم، از زن و مرد، در اماکن عمومى. ممنوعيت هرنوع تبعيض و يا اعمال محدوديت بر مبناى پوشش و لباس مردم.

٧- زدودن هرنوع رنگ مذهبى از ازدواج در اسناد و مراجع رسمى دولتى. ممنوعيت ايراد هرنوع خطبه مذهبى در مراسم دولتى ثبت ازدواج. ممنوعيت تعدد زوجات و صيغه.

برابرى و رفع تبعيض از زنان

تبعيض مذهبى عليه زنان يک مشخصه موقعيت زن در جامعه است. در جامعه ايران که سلطه و فشار مذهب و سنتهاى کهنه بر نظام سياسى و ادارى و فرهنگى جامعه عميق تر است، ستمکشى و بيحقوقى و فرودستى زن در آشکارترين و زمخت ترين اشکال خودنمايى ميکند. رئوس اقداماتى که بايد بفوريت براى رفع تبعيض بر زنان به اجرا در آيد عبارت است از:

١- اعلام برابرى کامل و بى قيد و شرط زن و مرد در حقوق مدنى و فردى و لغو فورى کليه قوانين و مقررات و راه و رسمهاى مذهبى و عقب مانده اخلاقى، فرهنگى و ناموسى که نافى استقلال و اراده مستقل زن و شخصيت او بعنوان يک شهروند آزاد و متساوى الحقوق در جامعه است. لغو کليه تعهدات انقياد آور زن به شوهر در شرع و سنن کهنه.

٢- برابرى کامل حقوق و موقعيت قانونى زن و مرد در خانواده. لغو امتيازات مرد بعنوان “سرپرست خانواده” و برقرارى حقوق و وظايف برابر براى زن و مرد در رابطه با سرپرستى و تربيت فرزندان، اعمال کنترل و مديريت دارايى ها و امور مالى خانواده، وراثت، طلاق، و سرپرستى کودکان در صورت جدايى و تقسيم و تملک اموال خانواده.

مصونيت کودکان

يکى از اقدامات عاجل براى تضمين شادى و خلاقيت و ايمنى کودکان جلوگيرى از تعرض مذهب به روح و روان کودک و جلوگيرى از کودک آزارى است. بمنظور مصون داشتن کودکان از تعرض مذاهب و نهادهاى مذهبى حزب کمونيست کارگرى اقدامات زير را در دستور قرار ميدهد:

١- ممنوعيت دست اندازى مادى و معنوى مذاهب و نهادهاى مذهبى به کودکان و افراد زير شانزده سال. ممنوعيت جلب افراد زير شانزده سال به فرقه هاى مذهبى و مراسم و اماکن مذهبى. ممنوعيت حجاب براى کودکان و افراد زير شانزده سال. ممنوعيت ختنه کودکان.

٢- ممنوعيت و لغو کليه قوانين مذهبى که مانع برخوردارى کودکان، اعم از دختر و پسر، از يک زندگى خلاق و شاد و تفريحات و شرکت در فعاليتهاى اجتماعى مخصوص کودکان گردد.

روابط جنسى آزاد

قوانين و سنن و اخلاقيات مذهبى يک مانع اصلى برقرارى رابطه آزاد و داوطلبانه جنسى همه کسانى است که به سن قانونى بلوغ جنسى رسيده اند. از اينرو حزب کمونيست کارگرى خواهان تحقق مفاد زير است.

١- ممنوعيت هرگونه دخالت از جانب هر مرجعى اعم از بستگان و اطرافيان و يا نهادها و مراجع رسمى در زندگى خصوصى و روابط شخصى و عاطفى و جنسى افراد. روابط جنسى داوطلبانه افراد بزرگسال با هم امر خصوصى آنهاست و هيچکس و هيچ مقامى حق کنکاش و دخالت در آن و يا اعلان عمومى آن را ندارد.

٢- لغو کليه قوانين و مقررات مذهبى و ارتجاعى که به رابطه جنسى زن و مرد با کسانى جز همسر خويش بعنوان جرم برخورد ميکند.

٣- مبارزه با تلقيات مذهبى و عقب مانده در جامعه که مانع رشد شعور جنسى مردم و مشخصا سد راه آموزش جنسى در مدارس و استفاده افراد بزرگسال از وسائل جلوگيرى از باردارى و حفظ ايمنى رابطه جنسى است.

مبارزه با “صنعت مذهب”

صنعت جهانى مذهب، دستگاه مذهب اسلام و اديان اصلى ديگر نظير مسيحيت، يهوديت، هندوئيسم، و غيره، انجمنهاى داوطلبانه معتقدين به انديشه هاى معينى نيستند، بلکه نهادهاى سياسى و بنگاههاى مالى بسيار عظيمى هستند که هرگز بطور واقعى حسابرسى و کنترل نشده اند، و در قبال اعمال خود مورد بازرسى قرار نگرفته اند. “صنعت مذهب” مانند تمام صنايعى که مضر حال و رفاه آحاد جامعه هستند بايد تحت کنترل جامعه قرار گرفته و مردم بايد از صدمات آنها مصون نگهداشته شوند. بدين منظور حزب کمونيست کارگرى اقدامات زير را در دستور قرار ميدهد:

١- ممنوعيت هر نوع تقويت مالى و مادى و معنوى مذهب و فعاليتها و نهادها و فرقه هاى مذهبى توسط دولت و نهادهاى دولتى. ثبت رسمى اديان و فرقه هاى مذهبى بعنوان بنگاه ها و نهادهاى خصوصى و تابعيت مذهبى از کليه قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت بنگاهها. کنترل مراجع قانونى بر حسابها و دفاتر و دريافتى ها و پرداختى هاى فرقه ها و نهادهاى مذهبى. تابعيت اين نهادها از قوانين مالياتى ناظر بر بنگاههاى مشابه.

٢- مصادره و باز پس گيرى کليه اموال و دارايى ها و اماکنى که نهادهاى مذهبى (سازمان اوقاف و ساير نهادهاى متعدد مذهبى) چه در طول حکومت رژيم اسلامى و چه در دوران سلطنت پهلوى به زور و يا از طريق تصميمات دولت، نهادها و بنيادهاى مختلف مذهبى تصاحب کرده اند. قرار گرفتن اين اموال در اختيار نهادهاى منتخب مردم براى استفاده هاى عام المنفعه و رفاهى جامعه.

تقويم و تعطيلات رسمى جامعه

تقويم جامعه و تعطيلات رسمى جامعه بايد هيچگونه نشانى از مذهب برخود نداشته باشند. بمنظور تغيير تقويم و تعطيلات رسمى جامعه حزب کمونيست کارگرى براى تحقق شرايط زير مبارزه ميکند.

١- حذف هر نوع اشاره به مناسبتها و سالروزهاى مذهبى از تقويم رسمى. درکنار تقويم محلى، تقويم ميلادى رسميت قانونى پيدا کند و در اسناد رسمى کشور ذکر شود.

٢- انتقال روزهاى تعطيل در هفته از جمعه به شنبه و يکشنبه براى هماهنگى با اکثر کشورهاى جهان.

٣- حذف کليه تعطيلات مذهبى از تقويم رسمى جامعه.

حزب کمونيست کارگرى اعلام ميکند که تحقق شرايط فوق در گرو بزير کشيدن و سرنگونى رژيم ارتجاعى و ضد بشرى جمهورى اسلامى است. حزب کمونيست کارگرى براى سرنگونى رژيم اسلامى و برقرارى جمهورى سوسياليستى مبارزه ميکند. جمهورى سوسياليستى اجرا و تحقق فورى اقدامات فوق را براى “مذهب زدايى” از جامعه تضمين ميکند. حزب کمونيست کارگرى همه آزاديخواهان، همه آته ئيستها و همه انسانهاى برابرى طلب و انساندوست را به اين مبارزه تاريخى فراميخواند.

 

(این بیانیه در كنگره چهارم حزب كمونیست كارگری تصویب شد كه با تغییراتی در تاریخ رویدادها به روز شده است.)

اینرا هم بخوانید

کمدی مضحک انتخابات ١٤٠٠و حاشیه های آن

مضحکه انتخاباتی سال ١٤٠٠ رژیم اسلامی ویژگی هایی دارد که به درجاتی آن را از …