همبستگی انسانی:اعدامها در سیستان، کمبود برق و تعطیلی و چند خبر دیگر( به زبان تُرکی)

اینرا هم بخوانید

ایسکرا: ۸ مارس، دستاوردها و تجربیات انقلاب زن، زندگی، آزادی(بخش دوم)