ونزولا: جدال دو جنبش بورژوایی بر سر قدرت

جدال بولیواریسم و نیولیبرالیسم

بولیواریسم در ونزولا امتحانش را پس داد و محکوم به شکست است. بولیواریسم یا چاوزیسم جنبشی ضد امریالیستی تحت عنوان چپ اما تا مغز استخوان عقب مانده و ضد مارکسیستی است. این سیستم نوعی از سیستم سرمایه داری دولتی را در ونزوئلا بنا نهاد که اکنون تماما به بن بست رسیده است. این سیستم نه توان رشد اقتصاد را داشته و نه توان و تمایلی به برقراری آزادی و حقوق انسانی را، مردم علیه فقر و بحران و نداری و برای آزادی به خیابان آمده اند. در مقابل این حکومت عقب مانده و پوپولیستی که با رویکردی “ضد امپریالیستی” که خاص تمام جنبشهای چپ عقب مانده و سنتی است، جنبش اعتراضی بر حق مردم ونزوئلا پا به میدان گذاشته و میخواهد از شر این جریان خلاص شود.

اما امروز نیرویی بر موج مبارزات برحق مردم سوار شده است که به همان اندازه و حتی بیشتر از سیستم بولیواریسم موجود ارتجاعی و بیرحم است. مردم معترض ونزوئلا متاسفانه تا امروز به نیرویی دخیل بسته اند که نه توان حل مشکلات فعلی را دارد و نه توان برقراری آزادی و رفاه مورد انتظار جامعه را. اگر سیستم حاکم فعلی زندگی مردم ونزوئلا را به خاک سیاه نشانده است اپوزیسیونی که بر موج اعتراض بر حق مردم سوار شده است فقط میتواند این شرایط را سخت تر کند. متاسفانه نه پوزیسیون و نه اپوزیسیون مطرح در ونزوئلا مردم و آرزوهایشان را نمایندگی نمیکنند.

دفاع از هر کدام از طرفین این جدال فعلی دفاع از سرمایه داری دولتی یا سرمایه داری بازار آزاد است. اما دفاع از مبارزات بر حق مردم گرسنه و تشنه آزادی برای اینکه سرنوشت شان را خودشان بتوانند بدست بگیرند وظیفه هر جریان و انسان کمونیست و آزادیخواهی است. کسی که به هر دلیل و برهانی از یک طرف این جدال یعنی دولت حاکم و یا رئیس پارلمان فعلی که خود را رئیس جمهور موقت اعلام کرده است دفاع کند بدون برو برگرد در کنار یک جناح از بورژوازی آن کشور قرار گرفته است.

کمونیستها و طبقه کارگر در هر جای دنیا مجبور نیستند که از یک جناح از بورژوازی دفاع کنند و نباید این کار را بکنند. طبقه کارگر و کمونیستهای جهان باید از حق اعتراض مردم و آزادی و رفاه مردم ونزوئلا دفاع کنند و خواهان انتخاباتی آزاد باشند که شهروندان آن جامعه بتوانند سرنوشت خود را خودشان رقم بزنند. باید امیدوار بود که نیرویی چپ و کمونیست مدرن و مدافع حقوق انسانی و ضد سرمایه داری با اتکا به طبقه کارگر این جامعه بتواند عروج کند و جامعه را از این شرایط سخت نجات بدهد. آسنگران

اینرا هم بخوانید

انقلاب آتی ایران جدال سخت طبقاتی بین دو طبقه اصلی جامعه خواهد بود!

این روزها که مصادف است با سالگرد انقلاب ١٣٥٧ ایران یک بار دیگر بحث بر …