٢٤مين شمع آيلار- جلیل جلیلی

آيلار حقى خودش حضور نداشت ولى ٢٤مين سالگرد تولدش از طرف پدرش گرامى داشته شد. پدر آيلار در كنار كیكى كه رويش بزبان تركى نوشته شده ″ايلار بالام، دوغوم گونون مبارك اولسون‶و بزبان فارسى ″آيلار جان تولدت مبارك‶، درحاليكه دو شمع بالاى عدد ٢٤ در حال سوختن است، بزبان تركى و فارسى ميگويد: ″بيستم شهريور، روز تولد آيلار را گرامى ميداريم. درسته كه جشن نداريم چون داغ دل ما تازه است و هرروز هم اين داغ تازه تر ميشود. اما اين روز به ياد ماندنى در دل ما هميشه سبز و ماندگار خواهد شد و اين روز را هميشه بياد خواهيم داشت. آيلار بالام دوغوم گونون مبارك اولسون.‶
آيلار دانشجوى پزشكى دانشگاه آزاد تبريز بود. روز ٢٥ شهريور ١٤٠١ در جريان اعتراضات خيابانى بوسيله نيروهاى سركوبگر جمهورى اسلامى كشته شد. پدر بجاى او دو شمع را فوت كرد. و بعد سكوت و اشك در چشمان من و هر بيننده ديگر اين صحنه و يقينا در چشمان پدر.
ما به آيلار حقى و ديگر آيلارها افتخار ميكنيم. همچنين درود ميفرستيم به والدين اين عزيزان كه با سرى افراشته و با افتخار به راهى كه فرزندانشان انتخاب كردند، ياد اين جگرگوشگان خود را گرامى ميدارند. نه تنها روز تولد بلكه روز كشته شدن آيلار هم از يادها نخواهد رفت. روزهاى كشته شدن هزاران و كور شدن ده ها جوان آزاديخواه، روزهاى مسموم شدن صدها دانش آموز، روزهاى اعدام در زندانها، روز كشته شدن ١٧٦ نفر در آسمان و روزهاى . . . فراموش نخواهند شد. در ايران بعد از جمهورى اسلامى، اين روزها در كتابها درج خواهد شد و كتابها در مورد اين روزها نوشته خواهد شد.

اینرا هم بخوانید

رهبر درمانده تنها مانده! جلیل جلیلی

اظهارات اخير خامنه اى كه تلاشى است براى روحيه دادن به نيروهاى سركوبگرش، بيش از …