جليل جليلى

بحثى در رابطه با مقوله انقلاب و انقلاب جارى در ايران- جلیل جلیلی

مقدمه: بحثهاى زياد و نظرات گوناگونى در مورد انقلاب، بويزه انقلاب جارى در ايران، در مدياى اجتماعى ودر ميان فعالين چپ و راست مطرح شده و ميشود. از جمله اينكه انقلاب چيست و چه كسى يا چه نيرويى انقلابى است و چه كسى و چه نيرويى ضدانقلابى؟ آيا انقلاب ٥٧ …

ادامه مطلب

رهبر درمانده تنها مانده! جلیل جلیلی

اظهارات اخير خامنه اى كه تلاشى است براى روحيه دادن به نيروهاى سركوبگرش، بيش از هر چيزى ضعف و درماندگى او در مقابل انقلاب مردم را آشكار ميكند. او در ديدار با جمعى از طلاب قم در روز دوشنبه گفت: ″هدف افراد حاضر در اغتشاشات برطرف کردن ضعف‌ها نبود بلکه …

ادامه مطلب

لفاظى هاى ژورناليستى براى وارونه كردن حقيقت! جلیل جلیلی

مردم ايران، در اعتراض به شرايطى كه حكومت اسلامى بر زندگى آنها تحميل كرده است، بپا خاسته اند تا به عمر حكومت اسلامى در ايران و به شرايط غير انسانى تحميل شده بر زندگى خود هرچه زودتر پايان دهند. اعتراض عمومى و انقلاب عكس العمل طبيعى جامعه در مقابل شرايط …

ادامه مطلب

نگاهى به برخى شعارها- جلیل جلیلی

شعارهايى چون ″مرگ بر ديكتاتور‶، مرگ بر خامنه اى‶، مرگ بر جمهوى اسلامى‶، سيد على قاتله، حكومتش باطله‶، ″زن، زندگى، آزادى‶، ″حكومت ضد زن نميخواهيم، نميخواهيم‶، ″حكومت اعدام نميخواهيم، نميخواهيم‶ و . . . شعارهاى غالب بر تظاهراتهاى خيابانى در شهرهاى مختلف ايران و همچنين در تظاهراتهاى ايرانيان در ديگر …

ادامه مطلب

سخنى با ايرانيان خارج از كشور- جلیل جلیلی

همه شما شاهد اين هستيد كه مردم در سراسر ايران بپا خواسته اند تا به عمر جمهورى اسلامى پايان دهند. سر و تن جمهورى اسلامى در داخل و بازوها و پنجه هايش در خارج بايد بطور همزمان در هم كوبيده شوند. مردم داخل ايران حكومت را در داخل سرنگون خواهند …

ادامه مطلب

ستون حكومت ترك خورده! اين است صورت مسئله- جليل جليلى

″من به همراه سه نفر از همکارانم در سالن شماره شش مستقر شدیم که در این سالن چند بانوی بی حجاب هم حضور داشتند و در سالن به رفت و آمد هم می پرداختند. من و همکارانم هیچ تذکری به خانم های بی حجاب ندادیم، ولی بعد از دو ساعت …

ادامه مطلب

ايران بعد از جمهورى اسلامى و تقلاهاى مدافعين سيستم سرمايه دارى- جلیل جلیلی

رفتن جمهورى اسلامى حتمى است. ولى سرنگونى جمهورى اسلامى از طريق يك انقلاب راه را هموار خواهد كرد براى زيرورو كردن و پايان دادن قطعى خيلى چيزها. برقرارى ديكتاتورى و حكومت آقابالاسر، حكومت طبقات دارا، ادامه حياط جامعه طبقاتى- با شكافهاى عميق طبقاتى و تبعيضات و نابرابرى هايش- اگر غيرممكن …

ادامه مطلب

درد مشترك

در روزها و هفته هاى گذاشته همايش هاى بزرگ مردمى در اصفهان، خوزستان و چهارمحال در جريان بود. آنچه كه اين مردم را به اين تجمعات كشانده است يك درد مشترك است؛ درد محروميت؛ محروميت از آب؛ آب براى خورد، آب براى كشاورزى و آب براى احشام. محروميت از هواى …

ادامه مطلب

بحثى در رابطه با مقوله و مفهوم انقلاب

اخيرا تعدادى از اعضاى حزب كمونيست كارگرى شروع كرده اند به طرح مخالفتهاى خود با حزب و سياستهاى حزب. من هم، مثل خيلى ديگر از اعضاى اين حزب، فرصت و حوصله جواب دادن به همه اين ابراز مخالفتها را، كه عمدتا تحت لوا و پوشش مخالفت با نظرات شخصى حميد …

ادامه مطلب

تمرينات فاشيستى!

در جريان جنگ بين دار ودسته هاى حاكم در جمهورى هاى آذربايجان و ارمنستان بر سر حاكميت بر منطقه قره باغ، ناسيوناليسم ترك توانست با تحريك احساسات مردم تظاهراتهايى را در برخى از شهرها، از جمله در تبريز، اردبيل، خوى، اروميه و مياندوآب براه بياندازد. شايد هر كسى با يك …

ادامه مطلب