جليل جليلى

یک مجموعه از نوشته های جلیل جلیلی در مورد مسائل اجتماعی

لینک مطلب از اینجا ضمن تبريك سال نو فايل ضميمه، در فورمت پى دى اف، مجموعه اى از نوشته هاى من در دو دهه گذشته است. اين مجموعه هم ديدگاه و موضع من در مورد برخى مسائل اجتماعى را و هم مختصرى از تاريخ اجتماعى ايران و مسائل مطرح در …

ادامه مطلب

٢٤مين شمع آيلار- جلیل جلیلی

آيلار حقى خودش حضور نداشت ولى ٢٤مين سالگرد تولدش از طرف پدرش گرامى داشته شد. پدر آيلار در كنار كیكى كه رويش بزبان تركى نوشته شده ″ايلار بالام، دوغوم گونون مبارك اولسون‶و بزبان فارسى ″آيلار جان تولدت مبارك‶، درحاليكه دو شمع بالاى عدد ٢٤ در حال سوختن است، بزبان تركى …

ادامه مطلب

مسكن و انفجارات اجتماعى- جليل جليلى

بررسى حتى آمارهاى منتشر شده از طرف بانک مرکزی و ديگر ارگانهاى رسمى جمهورى اسلامى، اقتصاددانان و كارشناسان مسائل اقتصادى را به اين نتيجه سوق ميدهد كه افزايش قيمت مسكن و اجاره مسكن منجر به وقوع اعتراضات خواهد شد. بر طبق اين آمار شاخص بهای اجاره مسکن در سه ماهه …

ادامه مطلب

بحثى در رابطه با مقوله انقلاب و انقلاب جارى در ايران- جلیل جلیلی

مقدمه: بحثهاى زياد و نظرات گوناگونى در مورد انقلاب، بويزه انقلاب جارى در ايران، در مدياى اجتماعى ودر ميان فعالين چپ و راست مطرح شده و ميشود. از جمله اينكه انقلاب چيست و چه كسى يا چه نيرويى انقلابى است و چه كسى و چه نيرويى ضدانقلابى؟ آيا انقلاب ٥٧ …

ادامه مطلب

رهبر درمانده تنها مانده! جلیل جلیلی

اظهارات اخير خامنه اى كه تلاشى است براى روحيه دادن به نيروهاى سركوبگرش، بيش از هر چيزى ضعف و درماندگى او در مقابل انقلاب مردم را آشكار ميكند. او در ديدار با جمعى از طلاب قم در روز دوشنبه گفت: ″هدف افراد حاضر در اغتشاشات برطرف کردن ضعف‌ها نبود بلکه …

ادامه مطلب

لفاظى هاى ژورناليستى براى وارونه كردن حقيقت! جلیل جلیلی

مردم ايران، در اعتراض به شرايطى كه حكومت اسلامى بر زندگى آنها تحميل كرده است، بپا خاسته اند تا به عمر حكومت اسلامى در ايران و به شرايط غير انسانى تحميل شده بر زندگى خود هرچه زودتر پايان دهند. اعتراض عمومى و انقلاب عكس العمل طبيعى جامعه در مقابل شرايط …

ادامه مطلب

نگاهى به برخى شعارها- جلیل جلیلی

شعارهايى چون ″مرگ بر ديكتاتور‶، مرگ بر خامنه اى‶، مرگ بر جمهوى اسلامى‶، سيد على قاتله، حكومتش باطله‶، ″زن، زندگى، آزادى‶، ″حكومت ضد زن نميخواهيم، نميخواهيم‶، ″حكومت اعدام نميخواهيم، نميخواهيم‶ و . . . شعارهاى غالب بر تظاهراتهاى خيابانى در شهرهاى مختلف ايران و همچنين در تظاهراتهاى ايرانيان در ديگر …

ادامه مطلب

سخنى با ايرانيان خارج از كشور- جلیل جلیلی

همه شما شاهد اين هستيد كه مردم در سراسر ايران بپا خواسته اند تا به عمر جمهورى اسلامى پايان دهند. سر و تن جمهورى اسلامى در داخل و بازوها و پنجه هايش در خارج بايد بطور همزمان در هم كوبيده شوند. مردم داخل ايران حكومت را در داخل سرنگون خواهند …

ادامه مطلب

ستون حكومت ترك خورده! اين است صورت مسئله- جليل جليلى

″من به همراه سه نفر از همکارانم در سالن شماره شش مستقر شدیم که در این سالن چند بانوی بی حجاب هم حضور داشتند و در سالن به رفت و آمد هم می پرداختند. من و همکارانم هیچ تذکری به خانم های بی حجاب ندادیم، ولی بعد از دو ساعت …

ادامه مطلب

ايران بعد از جمهورى اسلامى و تقلاهاى مدافعين سيستم سرمايه دارى- جلیل جلیلی

رفتن جمهورى اسلامى حتمى است. ولى سرنگونى جمهورى اسلامى از طريق يك انقلاب راه را هموار خواهد كرد براى زيرورو كردن و پايان دادن قطعى خيلى چيزها. برقرارى ديكتاتورى و حكومت آقابالاسر، حكومت طبقات دارا، ادامه حياط جامعه طبقاتى- با شكافهاى عميق طبقاتى و تبعيضات و نابرابرى هايش- اگر غيرممكن …

ادامه مطلب