چرخش زمین به دور محور خود و آزمایش تجربی آونگ فوکو در پاریس به سال 1851 – تلسکوپ جیمز وب

اینرا هم بخوانید

تصاویر تازه تلسکوپ جیمز وب

https://www.radiofarda.com/a/nasa-s-new-telescope-shows-star-death-dancing-galaxies/31940337.html#player-start-time=105.428541