کتاب “زندگی در سایه مرگ” نوشته شمه صلواتی

لینک کتاب از اینجا

اینرا هم بخوانید

«از آسمان دل بلوچ خون می‌چکد…» شمه صلواتی

«کشتار بلوچها توسط ایران و پاکستانرا محکم می کنمو نباید این جنایت بی پاسخ بماندباید …