گوشه هایی از مراسم 8 مارس در تورنتو میدان مل لستمن

از طرف انقلاب زنانه، زنان علیه طالبان، کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و حزب کمونیست کارگری ایران.
با تشکر از : کاوه آزادیخواه
https://www.youtube.com/watch?v=1zX4BFRNfhY

اینرا هم بخوانید

کشتن انسان به هر دلیل و با هر اعتقادی قابل بخشش نیست- مریم فرهادی

من نمیدانم این چه کشوری است که اگر مخالف نظامش باشی کشته میشوی اگر موافق …