آرش برزای

در مورد لغو قوانین ویژه اقتصادی و قطع دست پیمانکاران- گفتگو با آرش برزای کارگری از نفت

کارگر کمونیست: در کنگره ۱۲ حزب کمونیست کارگری قراری به تصویب رسید که از سوی کارگری از نفت، آرش برزای ارائه شده بود. در همین رابطه سئوالاتی را از آرش پرسیدم. متن قرار عبارت است از: ” قرار پیشنهادی در مورد سراسری کردن دو مطالبه مهم جنبش کارگری.“کار پیمانی و …

ادامه مطلب