بهنام ابراهیم زاده

هشدار به همگان: جانباختن سه کودک کار در بیست روز- بهنام ابراهیم زاده

مندرج درکارگر کمونیست ۷۴۰ روزی نیست اخبار نگران کننده و شوک اوری از وضع کودکان و بویژه کودکان کار این قربانیان سرمایه داری وحشی حاکم  در ایران دریافت نکنیم. بنا خبرهای منتشر شده طی بیست روز اول مرداد حداقل سه کودک کار جان باختند  و این هشدار دهنده است. این …

ادامه مطلب