بهروز ناصری

ضرورت بعضی توافقات بین احزاب سیاسی در شرایط بحرانی

یک نمونه تاریخی از یک توافق مشترک در جنگ جهانی دوم ارتش آلمان کشور نروژ را اشغال کرد و تا شکست آلمان در جنگ در سال 1945 در این کشور ماند. نروژ در آن دوران یکی از کشورهای فقیر اروپایی بود. هنوز دولت رفاه تشکیل نشده و نفتی که در …

ادامه مطلب