داریوش رهایی

کرونا و نقش تحریمهای اقتصادی

جمهوری اسلامی یکبار دیگر با هزینه و قربانی کردن جان انسانها درصدد ادامه بازی بقای خود به هرقیمتی است. تصمیم خود را گرفته تا از شرایط کرونایی فرصتی دیگر برای حفظ بقا و درعین حال رفع تحریمهای اقتصادی دست یابد، از دل چنین شرایطی است که کمپینی غیر علنی را …

ادامه مطلب