ندا دانا

وحشت کشنده دیکتاتور، درآستانه تکرار آبان

 اکنون دیگر، صدای، تیک تاک انقلاب، در شمارش معکوس، خواب ازسر رژیم سرمایه داری اسلامی وگزمه هاو دژخیمان دیکتاتور به کلی ربوده است.  کابوس سرنگونی، در چشم اندازی چه بسا بسیار نزدیکتر از احتمال وتصور، اتاق فکر پاسداران سرمایه داری و مزدوران امنیتی، دستگاه عریض وطویل سرکوب فاشیسم دینی و …

ادامه مطلب