شاهو پیرخضرانیان

نقدی بر نقد برنامه گوتا

1. طبیعت نیز به اندازه کار منشاء ارزش مصرف است. 2. در جوامع امروز، ابزار کار در انحصارمالکان زمین و صاحبان سرمایه است. 3. برای رهایی کارگر می‌بایست ابزار کار به مالکیت اشتراکی جامعه تبدیل گردد، کل نیروی کار به صورت تعاونی سازماندهی شود و محصول کار به صورت عادلانه …

ادامه مطلب