شاپور احسانی راد

اعتصاب ابزار قدرتمند کارگران در مقابله با ستم و استثمار

بحران و بن بست اقتصادی اجتماعی در چند دهه گذشته و بویڑه روند  عمیق تر شدن بحران اقتصادی که در طول یکسال گذشته منجر به موج جدید گرانی ، تورم، بیکاری و افزون بر آن ورشکستگی و به تعطیل کشانده شدن  بیش از  پیش کارخانجات تولیدی شده است و بحرانهای …

ادامه مطلب

ما اجازه نخواهیم داد محافلی دیدگاهها و سیاستهای خانه کارگری خود را تحت لوای چپ و سوسیالیزم به خورد ما کارگران بدهند

گزینه ی “جناج چپ و سوسیالیست و جناح راست جنبش کارگری” این روزها ورد زبان جریان عوامفریبی است که با ارائه برنامه ای تلویزیونی تحت عنوان “به پیش” در حال تلاش برای خوراندن سیاستهای خانه کارگر زیر لوای جناح چپ و سوسیالیست به ما کارگران ایران است. این جریان الفاظ …

ادامه مطلب

هیچ جایی در دنیا سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا زیر 5 درصد نیست!

حداقل دستمزد در ایران پایین ترین سطح در جهان است، شب گذشته این جملات را معاون روابط وزیر کار،ظریفی ازاد یکی از ضد کارگری ترین چهره های شورای عالی کار، در برنامه شبکه دو در رابطه با” تعیین حداقل دستمزد” ابراز داشتند، در ادامه اعتراف کردند که “سهم دستمزد” در …

ادامه مطلب

چاره پایان دادن به مصائب موجود، اعتراضات و مبارزات سراسری ما کارگران است

با نزدیکی به ماههای  تعیین دستمزد که دغدغه دائمی میلیونها کارگر و  غالب مردم هست، بار دیگر این مسئله حیاتی، آنهم در شرایطی که وضعیت معیشت کارگران و مزد بگیران زحمتکش بسیار بدتر از سالهای گذشته است، در مرکز ثقل توجهات و اعتراضات کارگران قرار خواهد گرفت. امسال کارگران در …

ادامه مطلب

کسب نان به قیمت از دست دادن جان

این روزها چقدر نان با جان گره خورده است طبقه کارگر ایران‌جان میدهد تا نان بخورد. جان باختن روزانه شش کارگر در حوادث کار، دیگر به امری عادی تبدیل و زنده بودن  امری « عجیب» شده است. انها می میرند چه در اثر فقر و فلاکت، خودکشی و بیکاری و …

ادامه مطلب