گفتگو بزبانهای دیگر

همبستگی انسانی، موضوع برنامه: نگاهی به اخبار روز دوشنبه ۵ دیماه ۱۴۰۱

🔴 همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺نگاهی به اخبار روز دوشنبه ۵ دیماه ۱۴۰۱ تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۵ دی ۱۴۰۱ – ۲۶ دسامبر ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و سیگنال:  0046722807052 کانال …

ادامه مطلب

همبستگی انسانی، موضوع برنامه: صدمین روز انقلاب

🔴 همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺صدمین روز انقلاب تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۴ دی ۱۴۰۱ – ۲۵ دسامبر ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و سیگنال:  0046722807052 کانال تلگرام: https://t.me/kanaljadid1

ادامه مطلب

همبستگی انسانی، موضوع برنامه: روز شمار آغاز انقلاب زن زندگی آزادی- قسمت دوم

🔴 همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺روز شمار آغاز انقلاب زن زندگی آزادی- قسمت دوم تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۳ دی ۱۴۰۱ – ۲۴ دسامبر ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و سیگنال:  0046722807052 …

ادامه مطلب

همبستگی انسانی، موضوع برنامه: روز شمار آغاز انقلاب زن زندگی آزادی- قسمت اول

🔴 همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺روز شمار آغاز انقلاب زن زندگی آزادی- قسمت اول تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۲ دی ۱۴۰۱ – ۲۳ دسامبر ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و سیگنال:  0046722807052 …

ادامه مطلب

همبستگی انسانی، موضوع برنامه: سومین روز اعتصابات سه روزه از ۲۸ تا ۳۰ آذر

🔴 همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺سومین روز اعتصابات سه روزه از ۲۸ تا ۳۰ آذر تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۳۰ آذر ۱۴۰۱ – ۲۱ دسامبر ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و سیگنال:  …

ادامه مطلب

همبستگی انسانی، موضوع برنامه: دومین روز اعتصابات سه روزه از ۲۸ تا ۳۰ آذر

🔴 همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺دومین روز اعتصابات سه روزه از ۲۸ تا ۳۰ آذر تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۲۹ آذر ۱۴۰۱ – ۲۰ دسامبر ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و سیگنال: …

ادامه مطلب

همبستگی انسانی، موضوع برنامه: اولین روز اعتصابات سه روزه از ۲۸ تا ۳۰ آذر

🔴 همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺اولین روز اعتصابات سخ روزه از ۲۸ تا ۳۰ آذر تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۲۸ آذر ۱۴۰۱ – ۱۹ دسامبر ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و سیگنال: …

ادامه مطلب