حزب 2-3 نفره طوفان بعد از 60 سال فعالیت توده ای “کمونیستی” “ضد امپریالیست” و طرفدار جمهوری اسلامی است

حزب 2-3 نفره طوفان بعد از 60 سال فعالیت توده ای “کمونیستی ” ” ضد امپریالیست” وطرفدار جمهوری اسلامی است

این حزب طوفان  طرفدار جمهوری اسلامی است. میخواهد جمهوری اسلامی را اتمی کند ومعتقد است که اتمی شدن حکومت آخوندی حق آنان است. وضد امپریالیستی است ومردم ایران باید از آن حمایت کنند…………

. حکومت جمهوری اسلامی را ضد امپریالیست خطاب میکند وخواهان حمایت این حکومت جلاد در مقابله با آمریکا است…از استالین-انورخوجه دیکتاتور وجنایتکار دفاع میکند وهر کمونیستی را که مخالف استالین وحکومت اسلامی باشد را نوکر موساد وآمریکا خطاب میکند…

.از حکومت فاشیست اسد حمایت میکند ومعتقد است که جمهوری اسلامی حق دارد برای حکومت فاشیست اسد نیرو ودلار بفرستد تا میلیونها نفر مردم سوری نابود وآواره شوند…..

.از محور سوریه-جمهوری اسلامی-روسیه دفاع میکند وآنان را ضد امپریالیست خطاب میکند….

.از حزب الله لبنان وحماس اسلامی دفاع میکند وانان را نیروی ضد امپریالیست وضد صهونیست خطاب میکند…..

.در جنگ ایران وعراق از جنایات حکومت اسلامی دفاع میکند ومردم را میخواهد پشت حکومت خمینی بسیج کند تا با صدام بجنگند………………حزب طوفان مثل حزب توده یک جریان ارتجاعی وطرفدار سیاستهای ارتجاعی حکومت اسلامی بوده وهست

مخالفت حزب طوفان با بارزانی فقط بخاطر نزدیکی بارزانی به اسراییل است…اگر بارزانی مثل جلال طالبانی طرفدار جمهوری اسلامی بود ،حزب طوفان هیچ اشکالی نمیدید.

خط قرمز فقط آمریکا واسراییل است..اما اگر روسیه،جمهوری اسلامی وحکومت فاشیست اسد هزار بار هم بیشتر از اسراییل جنایت بکنند از نظر حزب دو سه نفره طوفان این عملشان مترقی-کمونیستی وضد امپریالیستی است..حزب طوفان از حکومت جنایتکار-دیکتاتوری-موروثی کره شمالی دفاع میکند وآنرا حکومت سوسیالیستی وضد امپریالیستی خطاب میکند.

فلسفه وجودی احزابی همچو حزب طوفان با سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی بپایان میرسد.

اینرا هم بخوانید

جنبش انقلابی در ایران و وظایف انقلابیون و حزب کمونیست کارگری- مجید آذری

آنچه مسلم است این جنبش انقلابی آن پدیده ای است که حکک از دهها سال …