خشمگین هستیم! در حاشیه کشتار در قتلگاه مانش

“خشمگین هستم! بخاطر مسائل سیاسی عده‌ای جانشان را از دست میدهند!”
مردمی شوکه و خشمگین در بندر کاله در شمال فرانسه جمع شده‌اند تا با افروختن شمع فریاد بزنند و نفرت و انزجارشان را علیه سیاستهای ضد بشری دولتها فرانسه و بریتانیا اعلام کنند!
روزنامه‌های بریتانیا سعی میکنند گوشه‌ای از خشم مردم را با اعلام فاجعه در مانش بگوش برسانند! “تا کنون جسد ٢٧ نفر از آبهای سرد مانش کشف شده! از جمله یک دختر بچه و ۵ زن که یکی از انها باردار بوده، یک سومالیایی و یک کرد عراقی هم زنده پیدا شدند که حالشان وخیم است قربانیان غالبا کردهای از عراق و ایران هستند!”
اعلام میکنند که تابحال سالانه ١۵ نفر پناهنده در مانش عرق شده اند و امسال دوبرابر!
تحلیلگرانی که فقط با ارقام و اعداد و شمارش انسانها سروکار دارند! چشم بر گورستان مدیترانه و ترکیه و بلاروس میبندند و تنها بررگترین فاجعه انسانی را در کانال مانش اعلام میکنند!
روزنامه‌های بریتانیا انگشت اتهام را بطرف دولت فرانسه میگیرند و ۴ قاچاقچی، روزنامه‌های فرانسه بجز لیبراسیون سکوت میکنند تا مهر تائیدی بر سیاستهای دولت فرانسه برای راندن پناهندگان به دریای مانش بزنند و نتیجه خروج وطن پرستان بریتانیایی از اتحادیه اروپا را یاد‌آوری کنند!
دو دولت بوریس جانسون در بریتانیا و مکرون در فرانسه سعی میکنند خشم مردم را دهنه بزنند و فاجعه را بحرانی برای کل اروپا اعلام میکنند و انگشت اتهام را بطرف مسئول این بحران یعنی ۴ نفر قاچاقچی دستگیر شده دراز میکنند.
بجز مردم خشمگین در فرانسه و بریتانیا و کل جهان که این انسانهای عدد شده هرکدام یک انسان اعلام میکنند که قربانی سیاستهای دولتها هستند کمتر تحلیلگر و آکادمیسین و دیپلماتی مرگ و نابودی این انسانها را محصول رقابتهای سیاسی دولتها اعلام میکنند!
مگر تعداد این پناهندگان چند نفر است که این دول از پذیرش آنها ناتوانند؟
چرا مردم پناهنده و فراری دشمن هستند؟ چرا مهاجرت جرم است و ارسال اسلحه و توپ و تانک و پول و جنگ و خانه‌خرابی مجاز؟


چرا از مرزهای ترکیه تا بلاروس و لهستان! از مرزهای فرانسه و انگلستان تا نامیبایا و افغانستان و ایران و عراق و چین و مکزیک و امریکا! مهاجر، پناهنده و انسان این همه ارزان و موضوع مورد معامله هستند؟!
مهاجر و پناهنده، سرگردانهای جنگ، دیکتاتوری و بی‌وطنی و رقابتهای کثیف دولتها هستند ! ارزانترین و بی‌پناه‌ترین قربانی سیاستهای جاری دولتهای سرمایه‌داری! در بهترین حالت قربانیان بازار کار سرمایه برای تولید ثروت بازهم بیشتر!

قربانیان مانش قربانیان رقابت دولتی و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هستند قربانیان فاجعه در مرز بلاروس و لهستان قربانیان رقابت دولت پوتین و اتحادیه اروپا ، پناهندگان در ترکیه اردوغان در ایران اسلامی در لبنان و در سوریه در افریقا، آسیا، امریکا و امریکای لاتین! همه و همه اعدادی در رقابتهای کثیف کسانی که بر دنیا حاکمند و جز سود و پول و قدرت و رقابت مرامی ندارند!


همدوش آن معترض فرانسوی اعلام کنیم که:
“خشمگین هستم! بخاطر مسائل سیاسی هر روزه عده‌ای جانشان را از دست میدهند!”
متحد شویم اعلام کنیم که مردم جهان حامی مهاجرین و پناهندگان و بی‌جا شدگان هستیم! و با تمام توان علیه سیاستهای کثیف و ضد انسانی سرمایه‌داران بپاخیزیم!

اینرا هم بخوانید

نامش “م” عنوان زده شده، ۲۸ مین حرف از حروف الفبا در روزنامه همشهری و در گزارشی با عنوان “مرگی با طعم ناموس!”- سیاوش مدرسی

«پدر و برادرش او را کشان‌کشان می‌بردند، «م» جلوی چشم فرزندانش و همسرش التماس می‌کرده …