خودی‌های بیخودی!

هرچه هست زیر سر این مردک قاتل بیسواد رئیسی دزد و مافیای تحت حاکمیتش است که میخواهد رئیس جمهور نظامی شود که همه میدانند که وظیفه‌اش گرم کردن بازار و کسب‌ و‌ کار صاحب منبر یعنی هسته سفت یا سخت (در این مورد بین علمای حوزه اختلاف نظر هست)، عمود خیمه، بیضه اسلام و اصلاً فصل‌الخطاب سد علی خامنه‌ایست!
گویا قرار است با طعنه زدن و تحقیر رئیسی جلاد، آب پاکی بر پاکدامنی امثال محسن رضائی‌ها ریخته شود! با از زیر عبا در نیامدن رئیسی قرار است کل نظام مطلوب امثال روحانی‌ها و برادر رضایی‌ها شود! و عقربه زمان توفان نابودی کلیت نظام متوقف شود و امثال نگهدارها خوش به حالشان شود.
اما از منظر مردم که ۴۲ سال است که تک تک این اوباش را میشناسند، دستشان رو است. اینها کاربدست و چماقدار و بازجو و رئیس باند تبهکاری در این نظام هستند. مطلب از این قرار است که حتی دیگر کاربدستان نظام به نورچشمی‌های بازجو، مامورین تیر خلاص و طناب اعدامشان، سران مافیا‌ها و پاسدار و چماق‌کشان ۴۲ ساله‌شان هم اعتمادی ندارند!
خیل دک شده امیدوار بودند که حضرت آقا “دخول بفرماید!” و هسته سفت “دخول فرمودند!” اما هیچ آبی دستشان را گرم نکرد. اما نا امیدانه برای بقا و سهیم ماندن در قدرت و سهم‌بری از سود، “تک‌خوری” ولی‌فقیه و یک جناح را تاب نمی آورند و تلاش کودکانه‌ای میکنند که مسئله زیر سوال بودن کلیت نظام را به مخالفت با کاندید خامنه‌ای تقلیل دهند و صف مشاطه‌گران بی‌جیره مواجبی چون فرخ نگهدار و مسعود بهنود و تحلیلگران و متفکرین ضد مردمی و ضد انسان رسانه‌ها به صف شده‌اند تا “مردمی!” بودن نظام سیاسی را جار بزنند که سالها پیش از داعش، داعشی بوده است، که پیش از طالبان، طالب بوده است.
خامنه‌ای نماینده تام‌الاختیار حکومت جور و جهل اسلامی خطر را ماغ میکشد دیگر علناً توی دهن شیادان و بوق‌چی‌ها و حمالان نظامش در داخل و خارج و امیدواران به “ورود حضرت آقا” به معرکه و مضحکه انتصابات میزند و اعلام میکند دوران “شور انتخابات بازی” و تقسیم غنائم بر این “خوان یغما” گذشته است! و به سراغ مداح‌ها، قمه‌کش‌ها، و تتمه نیروهایش میرود و حتی دیگر اعتماد عمیقی هم به آنها ندارد!
تمام این وقایع در آسمانی بدون ستاره اتفاق نمی افتد این آرایش صفوف درهم ریخته و نامتحدشان است برای مقابله با جنبشی که از اعماق جامعه خواهان الغای بردگی مزدی! الغای زن ستیزی، کودک ستیزی، الغای دزدی، الغای حاکمیت مذهب و ضد کارگزاران انگل و مفت‌خورش است! جنبش سوسیالیستی و چپ که عزم جزم کرده است که اداره جامعه را خود بدست بگیرد و اداره شورایی جامعه خواست اولیه‌اش است!
امثال خامنه‌ای، احمدی‌نژاد و خاتمی و ریز و درشت کارگزاران و مشاطه‌گران سخیف و پست این نظام سینه به سینه‌ی جنبش چپ، سوسیالیستی و آزادیخواهانه از اعماق هستند! خودی‌هایشان، بیخودی و تاریخ مصرفشان گذشته است! جامعه مشغول سینه صاف کردن و ورود به رزم نهایی ایست!
سرنگون باد حکومت تبهکار اسلامی در ایران، زنده باد قدرت شورها! زنده باد سوسیالیسم!
۸ جون ۲۱

اینرا هم بخوانید

نامش “م” عنوان زده شده، ۲۸ مین حرف از حروف الفبا در روزنامه همشهری و در گزارشی با عنوان “مرگی با طعم ناموس!”- سیاوش مدرسی

«پدر و برادرش او را کشان‌کشان می‌بردند، «م» جلوی چشم فرزندانش و همسرش التماس می‌کرده …