در پاسخ به پیام بنیامین نتانیاهو به مردم ایران

انترناسیونال ۶۹۷

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر دولت ارتجاعی اسرائیل به بهانه گفتگو با دانالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریكا در باره لغو برجام، برقراری تحریمهای اقتصادی و گسترش مقابله با خطر حكومت اسلامی، پیامی هم به مردم ایران داده است.

گفته است كه میداند مردم ایران خواهان آزادی اند، خواهان خلاصی از چنگال شكنجه و سركوبند، خواهان آزادی مطبوعات و آزادی اینترنت و خلاصی از دست سانسور دولتند و میداند كه این مردم در زنجیر اسارت یك حكومت مذهبی گرفتارند. نتانیاهو با جانباختگان و قربانیان اعتراضات سال ٨٨ و ندا سلطان اظهار همدردی كرده است.

نتانیاهو به نقد سیاستهای حكومت اسلامی پرداخته است. به نقد سیاست حفاظت از دولت اسد و هزینه سنگین این سیاست پرداخته است. از اینكه حكومت اسلامی خواهان نابودی اسرائیل است و میكوشد اسرائیل را دشمن مردم در ایران نشان دهد.

و در پایان اعلام كرده است كه میان مردم ایران و دولت اسلامی حاكم بر ایران تمایز قائل است. اعلام كرده است كه رژیم اسلامی خشن و بی رحم است، اما مردم نه! رژیم اسلامی تجاوزگر است اما نه مردم ایران. و برای روزی آرزو كرده است كه مردم ایران و اسرائیل بتوانند آزادانه از هر دو كشور بازدید كنند.

من هم دوست دارم به نوبه خودم، بمثابه فردی از جنبش عظیم آزادیخواهی و برابری طلبی در ایران، بمثابه فردی كه از ابتدای شكل گیری حكومت كثیف اسلامی بر علیه آن و برای سرنگونی انقلابی آن مبارزه كرده است، بمثابه عضوی از جنبش عظیم كمونیسم كارگری و عضو حزب كمونیست كارگری به این گفته ها پاسخ دهم و ارزیابی خودم و صف آزادیخواهی و برابری طلبی و انسانگرایی را در مقابله با این گفته ها بیان كنم.

در یك كلام: نتانیاهو حقایقی را در قبال حكومت اسلامی بیان میكند. گوشه ای از حقیقت را بیان میكند. تمام حقیقت را نمی گوید. اما میگویند نیمی از حقیقت دروغ بزرگی بیش نیست!

انتقادات نتانیاهو به ارتجاع اسلامی حاكم بر ایران، علیرغم تظاهر و عوامفریبی نهفته در آن، انتقادی از جانب یك نیروی آزادیخواه و برابری طلب و صلح دوست نیست. انتقاد یك دولت ارتجاعی و بعضا فاشیست است. این گوشه ای از كشمكش و جدال دو نیروی تماما ارتجاعی و ضد انسانی و ضد صلح و ضد برابری انسانها است.

و اگر عدالت در این جهان وارونه وزن قویی ای داشت، نتانیاهو خود نیز مانند تمامی سران جنایتكار جمهوری اسلامی باید به جرم جنایت علیه مردم، به جرم سركوب و كشتار هزاران انسان بیگناه، به جرم سركوب مردم عرب زبان در اسرائیل، به جرم تداوم بخشیدن به یك حكومت سیاه مذهبی، محاكمه شود.

نتانیاهو دوست مردم ایران نیست. نتانیاهو دوستدار آزادی و برابری و رفاه مردم در ایران نیست. دشمنی این جریان با حكومت اسلامی از جنس دشمنی و مبارزه ما مردم آزادیخواه و برابری طلب نیست. نیرویی كه حقوق انسانی مردم فلسطین را هر روزه سركوب میكند، نیرویی كه در جنگ با نیروهای اسلام سیاسی، هزاران مردم بیگناه فلسطینی را به خاك و خون میكشد، نیرویی كه زندانبان یكی از بزرگترین زندانهای جهان به نام غزه است، نمیتواند مدعی حتی ذره ای آزادیخواهی و عدالت و صلح گرایی باشد.

ما اعلام میكنیم كه دشمن دشمن ما دوست ما مردم آزادیخواه در ایران نیست. ما اعلام میكنیم كه تروریسم اسلامی و تروریسم دولتی اسرائیل دو روی یك سكه اند.

ما اعلام میكنیم كه دستیابی به صلح و عدالت و برابری مستلزم سرنگونی انقلابی رژیم آدمكشان اسلامی در ایران و استقرار حكومتی مدافع بی قید و شرط آزادی و برابری و رفاه همگان، مستلزم استقرار یك حكومت سكولار و مدرن، مستلزم یك حكومت متضمن شادی و خلاصی و رهایی انسانها، یك جمهوری سوسیالیستی است.

ما اعلام میكنیم كه دستیابی به صلح در خاورمیانه مستلزم به رسمیت شناخته شدن حق مردم فلسطین در داشتن كشور مستقل و متساوی الحقوق در سرزمینهای فلسطینی است. ما اعلام میكنیم كه یك عامل جنگ و كشتار در خاورمیانه عدم برسمیت شناخته شدن این حق طبیعی مردم فلسطین است.

ما اعلام میكنیم كه جنبش اسلام سیاسی با بهره برداری و سوء استفاده از این مساله برای خود سرمایه سیاسی ساخته است. حل عادلانه مساله فلسطین یك گام مهم در ضربه به كل جنبش اسلام سیاسی در جهان معاصر است.

ما اعلام میكنیم كه استقرار صلح پایدار در خاورمیانه مستلزم نابودی و كنار زدن جریانات اسلامیستی رنگارنگ چه در ایران و فلسطین و لبنان و عراق و سوریه و افغانستان و سایر مناطق جهان است، سرنگونی انقلابی حكومت اسلامی و نه سرنگونی ارتجاعی و بمباران و جنگ میلیتاریستی یك گام تعیین كننده در استقرار صلح در خاورمیانه است.

ما اعلام میكنیم كه صلح عادلانه مستلزم برسمیت شناخته شدن دولت فلسطین در كنار دولت اسرائیل و همچنین كنار زدن نیروهای دست راستی و ارتجاعی در اسرائیل است.

ما اعلام میكنیم نه جمهوری اسلامی مدافع ذره ای از حقوق حق طلبانه مردم فلسطین است و نه دولت دست راستی و مرتجع اسرائیل مدافع ذره ای از حقوق حق طلبانه مردم ایران است. كسانی كه انگشت به ماشه در انتظار بمباران اند، مدافع مردم نیستند.

ما خود را در كنار صف آزادیخواهی و برابری طلبی و انسانگرایی در اسرائیل میدانیم. ما از برابری طلبی و صلح دوستی در اسرائیل در مقابله با سیاستهای ارتجاعی دولت حاكم قاطعانه حمایت میكنیم. ما خود را بخشی از طبقه كارگر جهانی و طبقه كارگر در اسرائیل میدانیم.

ما اعلام میكنیم كه سیاست تحریم اقتصادی علیرغم تاثیر آن بر ثبات و بی ثباتی حكومت اسلامی، از آنجائیكه زخمی بر پیكر جامعه و مردم ایران است، یك سیاست ضد انسانی و بیمارگونه است.

ما هم میان مردم آزادیخواه اسرائیل و دولت ارتجاعی اسرائیل تفاوت بسیاری قائیلیم. دوست مردم و شریك مبارزه شان علیه ارتجاعی مذهبی و سیاست اشغالگرانه و كل سیستم نژادپرستانه در اسرائیل هستیم.

ما دوستان مردم آزادیخواه و برابری طلب ایران را میشناسیم، نتانیاهو بدون تردید یكی از این نیروها نیست! ترامپ یكی از این نیروها نیست. این جریانات تا مغز استخوان مرتجع و ضد آزادیخواهی و انسانیت اند.

ما اعلام میكنیم كه در مبارزه انقلابی علیه حكومت اسلامی و برای آزادی و برابری، هیچگونه همسویی با نیروهای میلیتاریست و جنگ طلب در آمریكا و اسرائیل و هم پیمانانش نداریم. دوستان ما طبقه كارگر و توده مردم زحمتكش و بشریت مترقی است.

اینرا هم بخوانید

کمدی مضحک انتخابات ١٤٠٠و حاشیه های آن

مضحکه انتخاباتی سال ١٤٠٠ رژیم اسلامی ویژگی هایی دارد که به درجاتی آن را از …