کودک کشی اسلامی در یمن

طبق گزارش سازمان ملل به شورای امنیت، حوثی های یمن هچنان از کودکان در جنگ استفاده می کنند. طبق این گزارش در فاصله ژانویه ۲۰۲۰ تا ماه مه ۲۰۲۱، دو هزار کودک که برای حوثی ها میجنگیدند، جانشان را از دست داده اند.

حوثی ها از حامی شان جمهوری اسلامی درس گرفته اند. گوشت دم توپ کردن هزاران کودک در جریان جنگ ایران و عراق را فراموش نکرده ایم. با شستشوی مغزی و وعده بهشت، هزاران کودک با آرزوهایشان بزیر خاک رفتند. امروز شاگردان جانیان حاکم بر ایران ، همان راه را در یمن ادامه میدهند.

درسراسرجهان کودکان کار، کودکان محروم ازمدرسه وکودکی کردن و خنده و شادی، نشانه های اوج بیرحمی و وحشیگری سرمایه داری اند. هزاران کودک کار و خیابان در ایران مهر استثمارسرمایه داری را بر پیشانی دارند. اما سرمایه داری اسلامی تنها به این بسنده نکرده است. استثمار کافی نیست، باید جانشان را هم گرفت . برای کشاندن کودک به جنگ و ادمکشی باید مغزش را شستشو داد. جمهوری اسلامی در دوران جنگ، مدارس و مساجد و رادیو وتلویزیونش در خدمت تبلیغات این چنینی بودند. امروز در یمن هم حوثی ها از مساجد و اردوهای تابستانی برای مسموم کردن افکار پاک کودکان و تبدیلشان به کودک سرباز استفاده می کنند.

دنیا باید جلوی این وحشیگری بایستد. این دیگر حتی تجاوز به حقوق کودک هم نیست. این نابودی جسم و روح هزاران کودک است که با وعده های زمینی و ً آسمانی ً گوشت دم توپ میشوند.

مندرج در ژورنال شماره ۲۱