جمال صابری

نقطه سر خط! بوسیدن جرم نیست

کارگر روبات نیست. کارگر و هم طبقه ای هایش جمعی مچاله شده و محدود به یک صنف با خواسته های فقط اقتصادی و معیشتی نیستند. این دید دگم، کلیشه ای و بسته بندی شده بخصوص در جامعه ای جون ایران هیچ دردی از دردهای بی پایان طبقه کارگر دوا نخواهد …

ادامه مطلب

زلزله و سونامی در ژاپن و زلزله در ایران

در مورد زلزله و سونامی سال 2011 ژاپن گفتنیها بسیار است. بویژه آنکه تخریب و وقوع انفجار و توقف ژنراتورهای برق رسانی در نیروگاه های اتمی فوکوشیما موجبات هراس و نگرانی و بیش از آن موجبات فاش شدن حقایق کتمان شده بسیاری در مورد وضعیت امنیتی آنها را در نزد …

ادامه مطلب