برنامه بزبان کردی

همبستگی انسانی، موضوع برنامه: اعتصابات قدرتمند و سراسری، سه روز تاریخی انقلاب

🔴 همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺اعتصابات قدرتمند و سراسری، سه روز تاریخی انقلاب تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۱۶ آذر ۱۴۰۱ – ۷ دسامبر ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و سیگنال:  0046722807052 کانال …

ادامه مطلب

همبستگی انسانی،موضوع برنامه: ۱۴ آذر، آغاز اعتصابات سراسری در دهها شهر کشور

🔴 همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺۱۴ آذر، آغاز اعتصابات سراسری در دهها شهر کشور تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۱۴ آذر ۱۴۰۱ – ۵ دسامبر ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و سیگنال:  0046722807052 …

ادامه مطلب

همبستگی انسانی،موضوع برنامه: نگاهی به اخبار مهم ۱۳ آذر

🔴 همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺نگاهی به اخبار مهم تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۱۳ آذر ۱۴۰۱ – ۴ دسامبر ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و سیگنال:  0046722807052 کانال تلگرام: https://t.me/kanaljadid1

ادامه مطلب

همبستگی انسانی، موضوع برنامه:اعتراضات ضد حکومتی وارد دوازدهمین هفته شد

🔴 همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺اعتراضات ضد حکومتی وارد دوازدهمین هفته شد! تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۱۲ آذر ۱۴۰۱ – ۳ دسامبر ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و سیگنال:  0046722807052 کانال تلگرام: …

ادامه مطلب

همبستگی انسانی، موضوع برنامه: علیه صدور احکام محاربه برای کودکان

🔴 همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺علیه صدور احکام محاربه برای کودکان تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۱۲ آذر ۱۴۰۱ – ۳ دسامبر ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و سیگنال:  0046722807052 کانال تلگرام: https://t.me/kanaljadid1

ادامه مطلب

همبستگی انسانی، موضوع برنامه: فراخوانهای تجمعات و اعتراضات از ۱۴ تا ۱۶ آذر

🔴 همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺 فراخوانهای تجمعات و اعتراضات از ۱۴ تا ۱۶ آذر تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۱۰ آذر ۱۴۰۱ – ۱ دسامبر ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و سیگنال:  …

ادامه مطلب

همبستگی انسانی، موضوع برنامه: نگاهی به اخبار باخت تیم فوتبال رژیم و شادی

🔴 همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺نگاهی به اخبار باخت تیم فوتبال رژیم و شادی مردم تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۹ آذر ۱۴۰۱ – ۳۰ نوامبر ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و سیگنال: …

ادامه مطلب