حسن جلیلی

سرمایه داری قرن 21 و سود کثیف، قسمت دوم: صنعت مواد مخدر

طبق  آمارها ی سازمانهای جهانی و کشوریدرحدود 30 میلیون انسان معتاد به مواد مخدردر جهان وجود دارد .البته میدانیم که به دست دادن آمار دقیق از تعداد معتادین به این سادگی نیست . این آمار تنها شامل کسانی میشود که شناسایی شده و ثبت شده اند و به نوعی تحت …

ادامه مطلب

سرمایه داری قرن ۲۱ و سود کثیف ( قست اول )

به نظر میرسد که بحران اقتصاد سرمایه داری که  از سال ۲۰۰۸ دنیا را فرا گرفت ، هنوز هیچ امیدی برای فروکش شدنش ندارد و هنوز شرایط گردش اقتصادی و سودآوری به شرایط ایده آل نرسیده است. سالهاست که  ناتوانی سیستم سرمایه داری در سازمان دادن اقتصاد رو به رشد …

ادامه مطلب

رفراندوم در کردستان عراق، یک بازی با شکوه ولی خطرناک

  در پاسخ به سوال جدا شدن و یا ماندن ، بدوا باید به این سوال جواب داد که آیا جدا شدن را بعنوان یک حق پایه ای قبول میکنید یا نه؟ چون پاسخ مثبت و یا منفی ، از همان اول نشان میدهد که کجا ایستاده ایم. من این …

ادامه مطلب

اسلام را به اروپا آوردند

سر برآوردن حکومت اسلامی در ایران، به دنبال شکست انقلاب در سال ۱۳۵۷ خورشیدی که با کمک و مهندسی قدرتهای غربی صورت گرفت، امروز برای قدرتهای سرمایه داری جهانی به یک روش کارآمد مناسب برای سرکوب هر نوع حرکت رادیکال و ضد سرمایه داری تبدیل شده است. به یقین سرکوب …

ادامه مطلب