حمید تقوایی

سلطنت و جمهوریت در ایران

این نوشته بر مبنای مصاحبه با کانال جدید تدوین شده است: خلیل کیوان: در پی اعلام انصراف رضا پهلوی از سلطنت مباحث و اظهارنظرهای متفاوتی و پرسشهای گوناگونی پیرامون آینده سلطنت در ایران و فرم حکومت جانشین جمهوری اسلامی طرح شده. همچنین ایده جمهوریت در ایران که میدانیم نسبتا قدیمی …

ادامه مطلب

محورهای نقد رادیکال به توافقنامه جمهوری اسلامی و چین

از ما میپرسند در قبال توافقنامه ٢٥ ساله بین دولت چین و جمهوری اسلامی چه موضعی باید داشت؟ آیا آنطور که نیروهای اپوزیسیون راست و ناسیونالیستها میگویند این توافقنامه “خیانت به منافع ملی” و “ایران فروشی” است؟ آیا آنطور که رژیم ادعا میکند این توافقنامه ای در جهت رشد و …

ادامه مطلب

بررسی اقتصاد سیاسی نسبی گرائی و یونیورسالیسم

انترناسیونال 914از آرشیو:حمید تقوایی این نوشته ترجمه سخنرانی حمید تقوائی در کنفرانس “حقوق مذهبی، سکولاریسم و حقوق مدنی” است که در تاریخ ۱۱- ۱٢ اکتبر ٢۰۱٤ در لندن برگزار شد.سکولاریسم یک دستاورد دوران مدرن و یک ستون جامعه مدنی است. ولی امروز ما در دوران پست- مدرنیسم به سر میبریم. …

ادامه مطلب

به چه باید اعتراض کرد؟ در حاشیه توافقنامه بین چین و جمهوری اسلامی

پس از گذشت ٦ سال بالاخره قرار داد، یا بگفته مقامات دو دولت سند همکاری ها راهبردی، بین جمهوری اسلامی و دولت چین به امضا رسید. مذاکرات دو دولت در مورد این توافقنامه از سال ١٣٩٤ شروع شده بود. در خرداد سال گذشته نیز این موضوع دوباره مطرح شد و …

ادامه مطلب

ایران در سالی که گذشت

این نوشته بر مبنای مصاحبه کانال جدید با حمید تقوایی تدوین شده است: خلیل کیوان: علیرغم مشکلات و محدودیت ها و فشارهای گوناگونان در سال گذشته، مبارزه علیه حکومت همچنان گسترش یافت. در این مصاحبه به برخی از مهمترین رویدادهای سال گذشته میپردازیم. در سالی که پشت سر گذاشتیم اولین …

ادامه مطلب

جمهوریخواهی “ملوکانه” و جایگاه اپوزیسیون راست

اخیرا ویدئوئی از صحبتهای رضا پهلوی در یک جلسه غیرعلنی در مدیای اجتماعی پخش شده است و بحثهائی را برانگیخته است. محور صحبت رضا پهلوی اینست که جمهوریخواه است، جمهوری را بر نظام سلطنتی ترجیح میدهد و نظام موروثی را دموکراتیک نمیداند. این صحبتها عکس العملهای متفاوتی بدنبال داشته است. …

ادامه مطلب

حزب کمونیست کارگری و کارزار نه به جمهوری اسلامی

این نوشته برمبنای مصاحبه با کانال جدید تدوین شده است کیوان جاوید: نظر شما در مورد کارزار نه به جمهوری اسلامی که اخیرا آغاز شده چیست؟ حمید تقوائی: به نظر من این گام مثبتی است. هر حرکتی که علیه جمهوری اسلامی باشد و خواهان آزادی و رفاه و برابری باشد …

ادامه مطلب

حزب کمونیست کارگری و کارزار نه به جمهوری اسلامی

این نوشته برمبنای مصاحبه با کانال جدید تدوین شده است کیوان جاوید: نظر شما در مورد کارزار نه به جمهوری اسلامی که اخیرا آغاز شده چیست؟ حمید تقوائی: به نظر من این گام مثبتی است. هر حرکتی که علیه جمهوری اسلامی باشد و خواهان آزادی و رفاه و برابری باشد …

ادامه مطلب

کمونیسم کارگری و جنبش رهایی زن

این نوشته بر مبنای مصاحبه با کانال جدید تدوین شده است خلیل کیوان: علیرغم محدودیت هایی که حکومت و اپیدمی کرونا ایجاد کرده است امسال اقدامات و فعالیت های گسترده ای بمناسبت هشت مارس انجام گرفت. اخبار و گزارشات نشان میدهد که در سطح اجتماعی و توده ای مردم این …

ادامه مطلب

ویژگیهای سوسیالیستی جنبش نوین رهائی زن

این نوشته بر مبنای سخنرانی در سمیناری در دسامبر ٢٠١٨ تدوین شده است. حمید تقوائیدر این بحث میخواهم از زاویه دیگری به مساله ستمکشی زن بپردازم و آن نقشی است که انقلاب در ایران در رهائی زن، نه فقط در ایران بلکه در یک مقیاس جهانی، ایفا میکند.میدانید ستم برزن، …

ادامه مطلب