حمید تقوایی

مرگ قاسم سلیمانی و موضع رقت بار اپوزیسیون راست

موضع جریانات اپوزیسیون راست در رابطه با مرگ قاسم سلیمانی را میتوان از دو جنبه بررسی کرد. یکی از لحاظ دکترین و استراتژی و ارزشها و پایه های اعتقادی اپوزیسیون راست و دوم از نظر سیاسی و تاکتیکی و در رابطه با شرایط مشخص حاضر. ار نقطه نظر اول روشن …

ادامه مطلب

درباره خطر جنگی که رخ نخواهد داد!

با شلیک چند موشک بی آزار به پایگاههای آمریکائی تنش نظامی و هیاهوی جنگ و هشدار درباره خطر جنگ فرو خوابید اما گفتمان جنگ و هشدار در مورد خطر جنگ از جانب نیروهای سیاسی مختلف همچنان پابرجاست. لازمست در این مورد کمی تعمق کنیم. خطر جنگ میان دولت آمریکا و …

ادامه مطلب

فراخوان حمید تقوائی به مردم ایران!

جان باختن ١٧٦ نفر از عزیزانی که در اثر موشک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری کشته شدند، آخرین حلقه از قتل عامهای چهل ساله بود. در همین آبان ماه با شلیک به مردم معترض ١٥٠٠ نفر را به خاک و خون کشیدند، در ٩٦ هم همینطور، و در سال ٨٨ …

ادامه مطلب

حکومت جنایت و وقاحت باید گورش را گم کند! پیام حمید تقوائی به مناسبت اعتراف حکومت به شلیک به هواپیمای مسافربری

https://www.youtube.com/watch?v=hrZEwAZK-vc اعتراف جمهوری اسلامی به شلیک به هواپیمای اوکراینی عمق دروغ و ریاکاری و وقاحت یک حکومت جنایتکار را در برابر چشم مردم دنیا قرار داد. بعد از سه روز کتمان حقیقت و دروغ پراکنی و عوامفریبی و پس از اینکه مدارک غیر قابل انکاری بوسیله کارشناسان و دولتها در …

ادامه مطلب

پیام حمید تقوائی بمناسبت فاجعه دلخراش سقوط هواپیمای اوکراینی

فاجعه دلخراش و تکاندهنده سقوط هواپیمای اوکریانی در بامداد روز چهارشنبه ١٨ دیماه به جانباختن ١٧٦ نفر منجر شد. این فاجعه هولناک خانواده های زیادی را داغدار کرد، و مردم ایران و جامعه جهانی را تکان داد. جانباختن این عزیران را به خانواده ها و وابستگان و دوستان آنان صمیمانه …

ادامه مطلب

سرمایه داری بحرانزده و کلپتوکراسی اسلامی در ایران

میلاد رابعی: نزدیک به چهل سال از عمر جمهوری اسلامی میگذرد. حزب کمونیست کارگری همیشه این حکومت را یک رژیم نامتعارف سرمایه داری تعریف کرده است. این نامتعارف بودن حکومت چه ویژگی هائی به اقتصاد سرمایه داری در ایران داده است؟ چگونه خود را باز تولید میکند؟ چرا نتوانسته است …

ادامه مطلب

کمونیسم کارگری و “مارکسیسم” پرو رژیمی

در مقاله نئولیبرالیسم و مارکسیسم خط امامی نوشته بودم “١٦ آذر امسال در کلیت خود ادامه خیزش آبان ماه بود. اما یک نت خارج کافی است تا کل آهنگ را خراب کند. متاسفانه آنچه نظرها را جلب میکند و در یادها میماند همان یک نت خارج است. “ اکنون این …

ادامه مطلب

اهمیت و جایگاه اعتصاب

کارگر کمونیست ٦٠١ گفتگو با حمید تقوایی در برنامه سازمانده در کانال جدید شهلا دانشفر: یکی از تاکیدات حزب بویژه در این دوره روی اعتصاب است. البته ما همیشه بر روی اعتصاب به عنوان ابزارقدرت طبقه کارگر، ابزار اعمال اراده مستقیم جامعه در مقابل نظام حاکم تاکید کرده ایم. ولی …

ادامه مطلب

پیام حمید تقوائی به مردم عراق

مردم مبارز عراق!بیش از دو ماه است که شما علیه دولت و دستجات اسلامی و قومی و علیه دخالت جمهوری اسلامی در عراق بپا خاسته اید. اوباش حاکم در عراق و جمهوری اسلامی ایران زندگی شما را تباه کرده اند، و بیکاری و فقر و فقدان حداقل های رفاهی و …

ادامه مطلب

نئولیبرالیسم و “مارکسیسم” خط امامی

١٦ آذر امسال اساسا چپ و در کلیت خود ادامه خیزش توفنده آبانماه بود ولی شعار علیه نئولیبرالیسم و علیه پهلوی و مجاهد بحث بر انگیخت. حساب این شعارها را از مضمون چپ رادیکال دانشگاه باید جدا کرد. بنر نان کار آزدی اداره شورائی خصلت چپ دانشگاه را نمایندگی میکند …

ادامه مطلب