پنجشنبه, ۲۶ام دی, ۱۳۹۸
با اعتصابات سراسری اعتراضات در خیابان را قدرت دهیم.باید جمهوری اسلامی را به زیر بکشیم
انعکاس یک تاریخ واقعی در حال جریان از جدال تعیین کننده ما کارگران ونیروی کارمزدی وتوده مردم علیه وضع موجود را در سیمای همه بورژوازی میتوان دید. با نگاه به چهره رژیم وهمه متولیان و مدافعان این وضع و بربریت موجود میتوان فهمید که ما کارگران و مردمان راه را درست آمده ایم. همه حکومتی ها و ناقص سهم گرفتگان از ...
پنجشنبه, ۱۲ام دی, ۱۳۹۸
اعتصاب متحدانه سراسری علیه تحمیل استیصال ضرورت فوری ست!
کارگر کمونیست ٦٠٣ بردگی کارمزدی اینجا با کشتار جاری ست و حکومت دارد برای ۱۵ درصد و....افزایش مزد وحقوق و اینکه بیشتر نمیتوانیم، نداریم و نمیشود،  زوزه میکشد. برمتن جدالِ همین امروزِ کار و سرمایه که خونین است، و بر متن گسترده ترین جنبش اعتراضیِ نپذیرفتن و خیزش اردوی کارمزدی و توده مردم علیه وضع موجود و حُکمی که مردم به رفتنش داده اند،  مزد و یا ...
پنجشنبه, ۲۸ام آذر, ۱۳۹۸
رژیم را باید«بی لکنت از خشم» و با قهر انقلاب در هم شکست!
کارگر کمونیست ٦٠١: تنها راه ممکنِ خلاصی از فقر وحقارت و جنایاتی که نفرت انگیزترین حاکمیت جامعه بردگی مزدی بر زندگی ما مردمان آوار کرده است، انقلابِ قهرآمیز و خونین است. خیزش آبان ۹۸ ما کارگران و توده مردم، رسمیت دادن و بصدا در آوردن شیپور انقلابی که در راه است. گفتن از نبردی خونین در ...
چهارشنبه, ۲۲ام آبان, ۱۳۹۸
با ساز و کاری اجتماعی سرکوبگری ها را خنثی کنیم
 بردگی مزدی در ابعاد بیرحمانه ای در این سرزمین جاریست .  مزد و معاش بعنوان اساسی ترین دغدغه در پایه ای ترین تَقلٌا و مبارزه برای معیشت و بقاء و زیست کارگران و اردوی کارمزدی در جدال هر روزه  کار و سرمایه و در  میدان های متنوعی اوج گرفته است. در غیاب شوراهای واقعی و تشکلات مستقل کارگری و طی دهه ها سرکوب جنبش ...
چهارشنبه, ۸ام آبان, ۱۳۹۸
بن بست سرمایه در پله آخر
هر دوخشتی که کارگران و نیروی کارمزدی برای بهبود اوضاع شان بر هم میگذارند، بخشی از جدال قطعی کار و سرمایه است. عنقریب کارگران و اردوی کارمزدی  دیگر نه با لکنت زبان، که با «کُفرگوئی» علیه بنیان های سرمایه به میدان خواهند آمد. علیه نظم نفرت انگیزی که از خونین ترین موجودیت یافتن اش، از اعدام کارگران در کشتار دهه شصت و خاتون آباد، ...
 
آرشیو نوشته های:
منصور رسا
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی