شهلا دانشفر

کارگران در هفته ای که گذشت

انترناسیونال 767 اجلاس سازمان جهانی کار و اعتراض علیه حضور هیات جمهوری اسلامی، خواست اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار، سفر رضا شهابی، داود رضوی از سوی سندیکای شرکت واحد و لقمان ویسی از فعالین معلمان در کردستان برای دیدارهایی بامسئولین سازمان جهانی کار و سندیکاهای بین المللی و …

ادامه مطلب

کارگران در هفته ای که گذشت

دور جدید اعتراضات ٤ هزار کارگر گروه ملی اهواز و اولتیماتوم آنها  به تجمع هر روزه در مقابل استانداری تا پاسخگویی به خواستهایشان، دور جدید اعتراضات کارگران هپکو و تجمع مشترک آنان با کارگران آذرآب در اراک، اعتصاب بزرگ کارگران هفت تپه و ادامه اعتراضات سراسری کارگران تراورس راه آهن …

ادامه مطلب

کارگران در هفته ای که گذشت

انترناسیونال 765   اتفاقات دو هفته اخیر کازرون یک نقطه عطف سیاسی مهم در اوضاع پر التهاب جامعه است. به این اعتبار تاثیرات خود را بر فضای اعتراضات کل جامعه و کارگران نیز گذاشته و میگذارد. اعتراضات مردم کازرون به خاطر طرح تقسیم شهر به دو بخش آغاز شد و …

ادامه مطلب

کارگران در هفته ای که گذشت

انترناسیونال 764 دور جدید مبارزات کارگران هپکو در اراک ٨٠٠ کارگر هپکو که همچنان با معضل دستمزدهای پرداخت نشده و عدم ایمنی شغلی روبرویند، دور جدیدی از مبارزه را آغاز کرده اند. اعتراضات کارگران هپکو به دلیل مبارزات قدرتمندی که این کارگران در طول سالهای اخیر داشته اند، همواره مرکز …

ادامه مطلب

کارگران در هفته ای که گذشت

انترناسیونال 763 سخن این هفته را به اجلاس سازمان جهانی کار که در پیش است و دور جدید اعتراضات قدرتمند معلمان و تجمع سراسری آنان در روز ٢٠ اردیبهشت اختصاص میدهم. سرآغاز جدیدی از مبارزات قدرتمند معلمان هفته معلم، هفته اعتراضات معلمان برای پیگیری خواستهایشان و سرآغاز جدیدی از مبارزات …

ادامه مطلب

اول ماه مه امسال یک اتفاق سیاسی مهم و یک نقطه عطف بود

کارگران در هفته ای که گذشت اول مه امسال   اول ماه مه امسال یک اتفاق سیاسی مهم و یک نقطه عطف بود. خیزش انقلابی مردم در دیماه و تحولات سیاسی بعد از آن چهره دیگری به روز اول ماه مه امسال داد. جنبش کارگری که خود یک فاکتور مهم در …

ادامه مطلب

کارگران دستگاه قضایی و کل بساط توحش سرمایه داری حاکم را به محاکمه میکشند

عثمان‌ اسماعیلی  چهره شناخته شده کارگری در شهر سقز در فروردین ماه از زندان آزاد شد و بعد از آن در روز ١ اردیهبشت دوباره محاکمه شد. او  در این روز طی احضاریه ای که ۲۳فروردین ماه در زمانی که همچنان در زندان به سرمیبرد، به شعبه سوم دادیاری دادگستری …

ادامه مطلب

پیام به مناسبت روز جهانی کارگر

انترناسیونال 761 اول مه روز همبستگی جهاني كارگران، روز كيفرخواست عليه سرمايه داری و همه مصائب آنست. روز اعتراض عليه فقر و تبعيض و نابرابری است. اول مه روز همه كساني است كه ميخواهند، ستم نباشد، استثمار نباشد، تبعيض عليه زن نباشد، فقر نباشد و خواهان آزادی و برابری و …

ادامه مطلب

کارگران در هفته ای که گذشت

انترناسیونال 761 کارگران به استقبال روز جهانی کارگر میروند گروه اتحاد بازنشستگان طی بیانیه ای برای اول مه، روز جهانی کارگری و برای پیگیری خواستهایشان به تجمع در ساعت ده صبح در مقابل مجلس اسلامی فراخوان داده است. در بخشی از این بیانیه چنین آمده است: ” مزدبگیران جامعه اعم …

ادامه مطلب

کارگران با بیانیه هایشان به استقبال روز جهانی کارگر میروند  

٥ تشکل کارگری: نجات کشور از نابودی و تباهی و فقر و فلاکت در دستان متحد ما کارگران و در گرو اعتراضات سراسری ماست!   جنب و جوش برای برگزاری اول مه روز جهانی کارگر بالاگرفته است. ٥ تشکل کارگری اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه، …

ادامه مطلب