یاشار سهندی

کارگر”از کار افتاده” از زندگی نیافتاده

“حوادث کار” در محیط کارگاه این محیط را بیش از هر چیز به میدان جنگ تبدیل کرده است. آنچنان که منصور حکمت به درستی یاد میکند جنگی اعلام نشده. جنگی که برای یک طرف سود و افتخار و احترام بهمراه دارد و برای طرف دیگر، مرگ و معلولیت و احساس …

ادامه مطلب

شوخی زشت پیوستن به مقاوله نامه ILO 81

نمایندگان مجلس نکبت زای اسلامی که خود را “عقلای عامل” میخوانند لایحه پیوستن به مقاوله نامه ۸۱ سازمان بین المللی کار(ILO) را تصویب کردند.این مقاوله نامه به بازرسی کار و همچنین ایمنی کار مربوط است. آن دسته از نمایندگان که مخالف این لایحه بودند در همان ابتدا تذکر دادند که: …

ادامه مطلب

مردی که خودش را حیف کرد

ما را باش رو دیوار کی یادگاری نوشتیم! شاهین نجفی را می گویم.در یکی از کارهایش خود را جمع نقیضین میداند اما به نظر میرسد تناقض درونی اش بر علیه کسانی پایان یافته که در کار دیگرش به همه آنها “سلام” رسانده بوده. عزیز جان، شاهینتاریخ اگر می خوانی تاریخ …

ادامه مطلب

بیکاری و بیمه بیکاری؛ نیاز سرمایه و مبارزه کارگران(۳)

ملا خور کردن بندهای قانونهمانگونه که قبلا اشاره شد قانون گذاران رژیم اسلامی سرمایه، شش دانگ حواس شان هست اگر به دلیل فشار اعتراض کارگران به اجبار ماده ای که به اندازه سر سوزنی نفع کارگر در آن باشد را تصویب کرده باشند، بعدا که بر اوضاع مسلط شدند آنرا …

ادامه مطلب

بیکاری و بیمه بیکاری؛ نیاز سرمایه و مبارزه کارگران(۲)

کارگرکمونیست ۷۰۱ قانون برای پایمان کردن حققانونی که رژیم اسلامی سرمایه برای کارگر تنظیم کند چیزی نیست جز محکم کردن زنجیرهای که بر دست و پای کارگران زده شده است. البته این در همه جای این کره خاکی که بر آن تولید سرمایه داری حاکم است یک قاعده است. ما …

ادامه مطلب

آبان تریبونال و کانال جدید؛ شکست انحصار خبر

دادگاه آبان تریبونال اتفاق مهم سیاسی بود. این دادگاه تمام شد اما همه می دانند اصل ماجرا تمام نشده است و این اتفاق مرحله ای مهم در مبارزات جاری مردم علیه جمهوری اسلامی بود. اتفاق مهم سیاسی بسیار مهم دیگر در جریان برگزاری این دادگاه پخش زنده جریان کل دادگاه …

ادامه مطلب

بیکاری و بیمه بیکاری؛ نیاز سرمایه و مبارزه کارگران(۱)

کارگرکمونیست ۷۰۰ بیکاری و جمعیت بیکاران یک پدیده ذاتی سرمایه داری و نیاز سرمایه است. بیکاران در ادبیات مارکسیستی با عنوان “ارتش ذخیره صنعتی” یا به تعبیری دیگر “لشکر احتیاط  صنعتی” شناخته می شوند. شکل گیری این ارتش ذخیره یا لشکر احتیاط و توسعه سرمایه داری را  مارکس  “قانون خاص …

ادامه مطلب

کارگران نیشکرهفت تپه را تهدید نکنید

رژیم اسلامی سرمایه در هر چه که کمبود داشته باشد از بابت جلاد کمبودی ندارد. یکی از جنایتکاران به نام این حکومت محسنی اژه‌ایاست که ریاست دستگاه قوه قضائیه حکومترا بر عهده دارد.این نهادی است که نقش مستقیم در جلادگری و پرورش جلاد دارد. ایشان رهسپار خوزستان شد وحضور محسنی …

ادامه مطلب

بخش سوم: دعوا بر سه بند ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی

بر سر ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی چندین سال است که کشمکش وسیعی بین کارگزاران اسلامی سرمایه در گرفته است. وزارت راه و شهرسازی کلا مخالف بیمه کارگران ساختمانی است چون مدعی است “سبب افزایش قیمت مسکن” می شود.در صورتی که “هزینه بیمه کارگران ساختمانی کمتر از ۰.۵ درصد …

ادامه مطلب

کرامت انسانی کارگر زیر پای استثمارگر

کارگرکمونیست ۶۹۸“کارگر هر چه بیشتر اشیاء تولید می کند، کمتر صاحب آن می شود و بیشتر زیر نفوذ محصول خود یعنی سرمایه قرار می گیرد.”(مارکس)گزارشی در سایت حکومتی ایلنا منتشر شده که حکایت از این دارد که آسمان برای کارگر در همه جا یک رنگ است. این خبرگزاریدر گزارشی به …

ادامه مطلب